สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

การเดินทาง

การเดินทาง

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสุขภาวะ CBT South-Thailand

โดย Little Bear on May,01 2017 15.02

คำอธิบายภาพ : cbt

โดยความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ