สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

Health Impact Assessmeny (HIA)

Health Impact Assessmeny (HIA)

21 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย ผศ.ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์

โดย sim on November,13 2014 20.39

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย ผศ.ดร.วิสาข์สุพรรณไพบูลย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Video : ความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยา โดย รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-10.30น.

โดย HSMI_Ae on July,28 2012 11.04

บรรยายเรื่อง "เครื่องมือทางระบาดวิทยา" โดย รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 items(1/3) 2 3 Next » Last »|