สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

Public Policy

Public Policy

26 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

กระบวนการนโยบายสาธารณะ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเมืองหาดใหญ่

โดย Little Bear on November,29 2011 13.24

กระบวนการนโยบายสาธารณะในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่โดย ชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา และคณะทำงานโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียบเรียงจากเอกสารโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยน

System Thinking & Risk Management

โดย Little Bear on September,24 2011 12.49

วันที่ 24 กันยายน 2554 - อาจารย์ภัทรพงศ์ บรรยายเรื่อง System Thinking และ อ.ปาริชาติ บรรยายเรื่อง Risk Managementวันที่ 24 ก.ย. 54 ตอนที่ 1 - ดาวน์โหลด

การบ้านวิชา "นโยบายสาธารณะ" - จองหัวข้อ

โดย Little Bear on May,18 2011 20.04

Home works :

  1. ให้วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (ภาษาอังกฤษ) : กรณีศึกษา นโยบายสุขภาพระดับสากล 1 เรื่อง
  2. ให้วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (ภาษาไทย) : กรณีศึกษา นโยบายสุขภาพระดับประเทศ 1 เรื่อง

VDO - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น ตอนที่ 2 โดย คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์

โดย Little Bear on May,13 2011 10.45

บรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น"

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น : โครงสร้างสังคม ระบบการปกครอง กฎหมาย
  2. หลักการสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อการเพิ่มอำนาจประชาชน และลดอำนาจรัฐ
  3. หลักการของกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
  4. ข้อเสนอด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  5. ข้อเสนอด้านการถ่ายโอนภารกิจ
  6. ข้อเสนอด้านการเงิน การคลังท้องถิ่น
  7. ข้อเสนอด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น

โดย คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนัก 3 สนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดวีดิโอ

VDO - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น ตอนที่ 1 โดย คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์

โดย Little Bear on May,13 2011 10.11

บรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น"ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น : โครงสร้างสังคม ระบบการปกครอง กฎหมายหลักการสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อการเพิ่มอำนาจประชาชน และลดอำนาจรัฐหลักการของกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อการจัดการตนเองของชุมชนท้

VDO - สรุปนโยบายสาธารณะ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

โดย Little Bear on May,12 2011 15.59

บรรยายสรุป นโยบายสาธารณ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

ดาวน์โหลด

VDO - การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ ตอนที่ 2 โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต

โดย Little Bear on May,12 2011 15.25

บรรยาย เรื่อง "การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ" โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

VDO - นำเสนอการพัฒนากลไกร่วมในชุมชน

โดย Little Bear on May,12 2011 15.16

นำเสนอการพัฒนากลไกร่วมในชุมชนท้องถิ่น ให้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ทั้งแผนขุมชน แผนท้องถิ่น แผนอำเภอ และแผนจังหวัด โดยให้กลไกดังกล่าว มีสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนกับภาคประชาสังคมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ดาวน์โหลด

VDO - การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต

โดย Little Bear on May,12 2011 13.37

บรรยาย เรื่อง "การผลักดันและประเมินผลนโยบายสาธารณะ" โดย คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

VDO - กรณีศึกษา การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ โดย จารึก ไชยรักษ์

โดย Little Bear on May,12 2011 13.06

บรรยาย เรื่อง "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดสมัชชาสุขภาพ" โดยคุณจารึก ไชยรักษ์ ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ดาวน์โหลด

26 items(1/3) 2 3 Next » Last »|