สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

Video

Video

118 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|

การจัดทำร่างรายงาน , การผลักดันสู่การตัดสินใจ และการติดตามและประเมินผล ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 3 มีนาคม 2559

โดย HSMI_Ae on March,03 2016 16.49

การจัดทำร่างรายงาน (Review )การผลักดันสู่การตัดสินใจ (Decision making)การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 2 มีนาคม 2559

โดย HSMI_Ae on March,03 2016 16.25

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย 2 มีนาคม 2559

โดย HSMI_Ae on March,03 2016 15.31

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

VDO แนวทางการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 3 มีนาคม 2559 คุณพนิตา

โดย HSMI_Ae on March,03 2016 15.22

แนวทางการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

VDO การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช (1 มีนาคม 2559)

โดย HSMI_Ae on March,03 2016 14.56

การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพรศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดชอาจารย์มยุราวิวรรธนะเดชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

VDO การประเมินความเสี่ยง ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง 1 มีนาคม 2559

โดย HSMI_Ae on March,03 2016 14.30

การประเมินความเสี่ยง
ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

VDO การกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ (Scoping) ดร.เพ็ญ สุขมาก 29 กุมภาพันธ์ 2559

โดย HSMI_Ae on March,03 2016 14.01

การกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ (Scoping) หลักการ แนวคิด วิธีการ เครื่องมือ และตัวอย่างกรณีศึกษา การกำหนดขอบเขตการประเมินทางเทคนิค (Technical Scoping) การกำหนดขอบเขตการประเมินโดยชุมชน (Community Scoping)

VDO กฎหมายและหลักเกณฑ์, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การกำหนดขอบเขต ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 29 กุมภาพันธ์ 2559

โดย HSMI_Ae on March,03 2016 12.16

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กฎ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การกลั่นกรอง(หลักการ แนวคิด วิธีดำเนินการ และเครื่องมือ ในการกลั่นกรอง ตัวอย่างกรณีศึ

VDO แนวโน้ม แนวคิดและทิศทาง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นพ.วิพุธ 29 ก.พ. 2559

โดย HSMI_Ae on February,29 2016 18.16

-แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ -พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ -แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่างๆ ของการประเมินผลกระทบ -การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

โดย HSMI_Ae on February,09 2015 11.07

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

118 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|