• ปี 2560
  • ปี 2559
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ส๒
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชนเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน 11 7 - #1 22 เม.ย. 60 14:34 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรังบ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน 7 - - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน 10 5 - 22 เม.ย. 60 14:55 กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองจ.ตรังบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองจ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน 10 2 - 22 เม.ย. 60 15:02 กำลังดำเนินโครงการ
5 59-ข-028 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ชุมชนบ้านแหลมสัก และชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเลชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งแผนงานโซนใต้อันดามัน 36 18 - 25 เม.ย. 60 15:47 กำลังดำเนินโครงการ
6 59-ข-027 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง แผนงานกลาง1. บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง 2. บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 3. บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 4. บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตังแผนงานโซนใต้อันดามัน 35 2 - #1 30 ส.ค. 59 06:44 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ