• ปี 2559
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ส๒
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังบ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน 1 - - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรังบ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน - - - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน - - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองจ.ตรังบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองจ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน - - - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านถ้ำเสือ จ.กระบี่หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่แผนงานโซนใต้อันดามัน - - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่แผนงานโซนใต้อันดามัน - - - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่แผนงานโซนใต้อันดามัน - - - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา จ.กระบี่บ้านทุ่งหยีเพ็ง ต.เกาะลันตา จ.กระบี่แผนงานโซนใต้อันดามัน - - - กำลังดำเนินโครงการ
9 59-ข-028 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ชุมชนบ้านแหลมสัก และชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเลชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งแผนงานโซนใต้อันดามัน 16 5 - #1 11 มี.ค. 60 15:32 กำลังดำเนินโครงการ
10 59-ข-027 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง1. บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง 2. บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 3. บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 4. บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตังแผนงานโซนใต้อันดามัน 19 2 - 30 ส.ค. 59 06:44 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ