• ปี 2560
  • ปี 2559
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ส๒
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 59-ข-048 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลจันดี นครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลจันดีแผนงานโซนใต้กลาง 15 14 - 24 พ.ย. 59 11:34 กำลังดำเนินโครงการ
2 59-ข-049 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลเขาแก้ว นครศรีธรรมราชต.เขาแก้วจ.นครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้กลาง 1 2 - #1 #1 3 ก.ย. 59 14:01 กำลังดำเนินโครงการ
3 59-ข-050 59-ข-050
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลไสหร้า นครศรีธรรมราชอบต.ไสหร้าแผนงานโซนใต้กลาง 7 8 - 16 พ.ย. 59 13:47 กำลังดำเนินโครงการ
4 59-ข-047 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงแผนงานโซนใต้กลาง 6 4 - #1 #1 7 พ.ย. 59 22:15 กำลังดำเนินโครงการ
5 59-ข-051 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราชตำบลหูล่องแผนงานโซนใต้กลาง 6 6 - #1 #1 21 พ.ย. 59 23:37 กำลังดำเนินโครงการ
6 58-00-2397 58-04288
(โครงการ)
sulaiman.b แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาแผนงานโซนใต้กลาง 17 16 - 7 มี.ค. 60 09:57 กำลังดำเนินโครงการ
7 59-ข-029 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุงแผนงานโซนใต้กลาง 47 43 - #1#2 #1 7 มี.ค. 60 14:50 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ