• ปี 2560
  • ปี 2559
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ส๒
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบติดตามประเมินผลแผนงานสนับสนุน 3 1 - 21 เม.ย. 60 16:09 กำลังดำเนินโครงการ
2 59-ข-032 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้แผนงานสื่อ 89 81 - #1 #1 #1#2 30 มี.ค. 60 14:10 กำลังดำเนินโครงการ
3 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานสร้างสุข ปี59แผนงานสร้างสุข 22 21 - 22 เม.ย. 60 19:30 กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบหนุนเสริมนโยบายระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 10 - - กำลังดำเนินโครงการ
5 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานบริหารจัดการแผนงานกลาง 6 4 - 29 ส.ค. 59 09:27 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ