• ปี 2560
  • ปี 2559
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ส๒
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
ระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ
1 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบหนุนเสริมนโยบายระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 10 - - กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานสนับสนุน
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae ระบบติดตามประเมินผลแผนงานสนับสนุน 3 1 - 21 เม.ย. 60 16:09 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานสร้างสุข
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานสร้างสุข ปี59แผนงานสร้างสุข 22 21 - 22 เม.ย. 60 19:30 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานสื่อ
1 59-ข-032 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้แผนงานสื่อ 89 81 - #1 #1 #1#2 30 มี.ค. 60 14:10 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานกลาง
1 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae งานบริหารจัดการแผนงานกลาง 6 4 - 29 ส.ค. 59 09:27 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโซนใต้บน
1 59-ข-037 59-00-02
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)แผนงานโซนใต้บน 23 23 - 15 ก.พ. 60 23:40 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae ความมั่นคงทางมนุษย์ เด็ก เยาวชน ครอบครัว (ภาาะคุกคาม) และผู้ด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบแผนงานโซนใต้บน - - - กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโซนใต้อันดามัน
1 59-ข-027 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง แผนงานกลาง1. บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง 2. บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว 3. บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 4. บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตังแผนงานโซนใต้อันดามัน 35 2 - #1 30 ส.ค. 59 06:44 กำลังดำเนินโครงการ
2 59-ข-028 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ชุมชนบ้านแหลมสัก และชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเลชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็งแผนงานโซนใต้อันดามัน 36 18 - 25 เม.ย. 60 15:47 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองจ.ตรังบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองจ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน 10 2 - 22 เม.ย. 60 15:02 กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน 10 5 - 22 เม.ย. 60 14:55 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรังบ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน 7 - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชนเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังแผนงานโซนใต้อันดามัน 11 7 - #1 22 เม.ย. 60 14:34 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโซนใต้กลาง
1 59-ข-029 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุงแผนงานโซนใต้กลาง 47 43 - #1#2 #1 7 มี.ค. 60 14:50 กำลังดำเนินโครงการ
2 58-00-2397 58-04288
(โครงการ)
sulaiman.b แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาแผนงานโซนใต้กลาง 17 16 - 7 มี.ค. 60 09:57 กำลังดำเนินโครงการ
3 59-ข-051 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราชตำบลหูล่องแผนงานโซนใต้กลาง 6 6 - #1 #1 21 พ.ย. 59 23:37 กำลังดำเนินโครงการ
4 59-ข-047 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงแผนงานโซนใต้กลาง 6 4 - #1 #1 7 พ.ย. 59 22:15 กำลังดำเนินโครงการ
5 59-ข-050 59-ข-050
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลไสหร้า นครศรีธรรมราชอบต.ไสหร้าแผนงานโซนใต้กลาง 7 8 - 16 พ.ย. 59 13:47 กำลังดำเนินโครงการ
6 59-ข-049 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลเขาแก้ว นครศรีธรรมราชต.เขาแก้วจ.นครศรีธรรมราชแผนงานโซนใต้กลาง 1 2 - #1 #1 3 ก.ย. 59 14:01 กำลังดำเนินโครงการ
7 59-ข-048 ???
(โครงการ)
sulaiman.b ตำบลบูรณาการอาหารตำบลจันดี นครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลจันดีแผนงานโซนใต้กลาง 15 14 - 24 พ.ย. 59 11:34 กำลังดำเนินโครงการ
แผนงานโซนใต้ล่าง
1 59-ข-039 59-ข-039
(โครงการ)
root โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนงานโซนใต้ล่าง 17 12 - #1 #1 15 มี.ค. 60 09:59 กำลังดำเนินโครงการ
2 - -
(โครงการ)
HSMI_Ae การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรงแผนงานโซนใต้ล่าง 9 9 - 20 เม.ย. 60 14:29 กำลังดำเนินโครงการ
1 ???
(โครงการ)
Momo กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 15 5 - 10 ธ.ค. 59 13:26 กำลังดำเนินโครงการ
2 59-00-0233 59-00283
(โครงการ)
HSMI_Ae เด็กไทยแก้มใสต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 37 31 - #1 12 เม.ย. 60 11:33 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา จ.กระบี่บ้านทุ่งหยีเพ็ง ต.เกาะลันตา จ.กระบี่ - - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ - - - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ - - - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)
HSMI_Ae พื้นที่วิจัย การท่องเที่ยวชุมชน บ้านถ้ำเสือ จ.กระบี่หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ - - - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ