รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง -
รหัสโครงการ -
ชื่อโครงการ การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
คณะทำงาน ? นางสาวซูวารี มอซู
พี่เลี้ยงโครงการ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2559 - 30 เมษายน 2560
งบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 250
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

แกนนำชุมชนและจิตอาสาภายใต้โครงการ ญาลันนันบารู

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • syuwarisyuwari (Owner)
  • sulaiman.bsulaiman.b (Owner)
  • phen sukmagphen sukmag (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2559 31 ม.ค. 2560 1,500,000.00
รวมงบประมาณ 1,500,000.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคน และสร้างมุมมองต่อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะและสันติสุข

-เกิดกลุ่มแกนนำชุมชนและจิตอาสาที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน -เกิดระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล กระบวนการทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน

มีการการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เข้ามารับทุน สปสช

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเข้มเข็ง แก่แกนนำชุมชน และจิตอาสา 110,000.00 50 5 108,000.00 5 102,913.00
19 พ.ค. 59 การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา 10 2000.00 444.00
23 พ.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน ปี 2559 20 2000.00 444.00
8 ส.ค. 59 จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ครั้งที่ 1 10 4000.00 3,686.00
11 ส.ค. 59 ในการจัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ครั้งที่ 2 10 7000.00 5,064.00
7-8 ก.ย. 59 สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเข้มเข็ง แก่แกนนำจิตอาสาญาลัน 50 93000.00 93,275.00
2 สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล กระบวนการทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน 1,290,000.00 0 5 710,250.00 5 80,129.00
5 ก.ย. 59 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ 80 40500.00 80,129.00
16-17 ม.ค. 60 จัดประชุมการพัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง รุ่นที่ 1 120 193000.00 0.00
18-19 ม.ค. 60 จัดประชุมการพัฒนาโครงการเพื่อการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง รุ่นที่ 2 100 193000.00 0.00
28 ก.พ. 60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการด้านสุขภาวะ 100 183750.00 0.00
16-18 พ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการฯ ร่วมกับกองทุนสุขภาพฯ 120 100000.00 0.00
3 สร้างระบบติดตามประเมินผล และระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของของแกนนำชุมชน 100,000.00 50 - - - -
รวม 1,500,000.00 100 10 818,250.00 10 183,042.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (1,500,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (818,250.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 15:52 น.