รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 59-ข-049
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ตำบลบูรณาการอาหารตำบลเขาแก้ว นครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้กลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปิยนุช แก้วสังข์
คณะทำงาน ? 1)นายดุสิต วิชัยพล 2)นางปิยนุช แก้วสังข์ 3)นายกำพล ขาวอรุณ 4)นางกัลยา ทองพูน 5)นายสาโรจน์ สินธู 6)นายกอบกิจ ยอดรัก 7)นางสุภาณี วิชัยพล 8)นายสุรพัฒน์ นครพัฒน์ 9)นายสมศักดิ์ กาญจนเจริญ 10)นายประเสริฐ ชูทองคำ 11)นายสัมภาษณ์ ชินกลาง 12)นางสาวสุพรพรรณ์ ไชยเฉพา
พี่เลี้ยงโครงการ 1)นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี 2)นางสาวพีรยา จินดามณี 3)นายวรวิชญ์ กฐินหอม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณโครงการ 80,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 5000
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

-กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ -กลุ่มเด็ก 0-3 ปี -กลุ่มเด็ก 3-5 ปี -กลุ่มเด็ก 6-14 ปี -กลุ่มผู้สูงอายุ

พื้นที่ดำเนินการ ต.เขาแก้วจ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna (Owner)
  • manop kanjanarodmanop kanjanarod (Owner)
  • kobkit yodrakkobkit yodrak (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 13 ต.ค. 2559 13 ต.ค. 2559 1 ก.ย. 2559 30 พ.ย. 2559 36,000.00
2 1 ธ.ค. 2559 31 ม.ค. 2560 40,000.00
3 1 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560 4,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

การจัดการข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร

เกิดข้อมูลพื้นฐานหรือ Mapping แหล่งอาหารแต่ละประเภทในประเด็นสำคัญดังนี้ -สถานการณ์ของอาหารแต่ละประเภท -กลุ่มเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จำหน่ายและบริโภค ระบบการตลาดภายในหรือตลาดภายนอกชุมชน ของอาหารแต่ละประเภท -ระบบการกระจายผลผลิตของอาหารแต่ละประเภท -หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนหรือขับเคลื่อน การดำเนินงานแต่ละประเภท

การจัดทำข้อมูล สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย

เกิดข้อมูลกลไก ระบบการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร

การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านภาวะโภชนาการ

เกิดข้อมูลกลุ่ม
- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
- กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 0- 3 ปี
- กลุ่มเด็กอายุ 3 - 5 ปี
- กลุ่มเด็ก 6-14 ปี
- กลุ่มผู้สูงอายุ

การกำหนดเป้าหมาย หรือ ภาพอนาคตของชุมชนที่ต้องการในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ

ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย

การกำหนดยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในประเด็น

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 20,000.00 10 2 4,100.00 3 8,650.00
13 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการ 20 0.00 4,550.00
17 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 16 4100.00 4,100.00
2 การจัดการข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 50,000.00 30 2 25,475.00 2 25,475.00
3 ก.พ. 60 สำรวจข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร ต.เขาแก้ว 625 23375.00 23,375.00
16 มี.ค. 60 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 625 2100.00 2,100.00
รวม 70,000.00 40 4 29,575.00 5 34,125.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (29,575.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (80,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (70,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sulaiman.b sulaiman.b เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 09:51 น.