รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 59-ข-032
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้
ชุดโครงการ แผนงานสื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณอานนท์ มีศรี
คณะทำงาน ? 1. นายอานนท์มีศรี 2. นางสาวชาบีอายุทธกาศ 3.นางกชมน โพธิ์ถาวร 4.นายธรณิศร์ แช่ม 5.นายพงพฒน์ ด่านอุดม 6.นายวรวิชญ์ กฐินหอม 7.นายศาสนะกลับดี 8.นางสาวศิลาพร มะหมัดเหม 9.นายธีรพล พุฒทอง 10.นางสุดคนึง 11.น.ส.ไกลเวลาธาระธนผล 12.นางสาวย๊ะ อาลี 13.นางสาวอัสรา รัฐก
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2560
งบประมาณโครงการ 2,500,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 22
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1)จังหวัดชายแดนใต้ ๓ จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์การแพทย์พหุวัฒนธรรม/ระบบบูรณาการอาหาร จังหวัดชายแดนใต้ 2)ภาคใต้ตอนล่าง สงขลา , พัทลุง ประเด็นยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา ประเด็นยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง 3)ภาคใต้ตอนกลาง ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 4)ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / การท่องเที่ยวชุมชน กระบี่ ตรัง 5)ภาคใต้ตอนบน ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางมนุษย์ เด็ก / เยาวชน / ครอบครัว / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ภาวะคุกคามอื่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • เชภาดรเชภาดร (Owner)
  • chabeeahchabeeah (Owner)
  • ThitichayaThitichaya (Owner)
  • วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง (Owner)
  • วรวิชญ์ กฐินหอมวรวิชญ์ กฐินหอม (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2559 31 ส.ค. 2559 1 มิ.ย. 2559 31 ส.ค. 2559 1,000,000.00
2 1 ก.ย. 2559 30 พ.ย. 2559 1,000,000.00
รวมงบประมาณ 2,000,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (2,000,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (2,500,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

สร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้
  1. มีเครือข่ายวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 5 จังหวัด
  2. มีเนื้อหาสำคัญของการขับเคลื่อนงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พัฒนาศักยภาพคนทำงาน 654,304.00 1,000 15 500,016.00 9 316,815.00
1 มิ.ย. 59-30 มิ.ย. 60 เวทีเสวนาหรือสมัชชาทางอากาศ 50 90000.00 30,000.00
19 ก.ค. 59 พัฒนาศักยภาพคนทำงานประชุมคณะทำงานปฏิบัติการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมและสร้างความเข้าใจการทำงานด้านสื่อสาร 19 20000.00 20,778.00
30-31 ก.ค. 59 สร้างความเข้าใจการทำงานด้านการสื่อสาร 150 130000.00 132,597.00
1 ส.ค. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนสิงหาคม 1000 16000.00 8,000.00
1 ก.ย. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนกันยายน 1000 16000.00 2,000.00
1 ต.ค. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนตุลาคม 1000 16000.00 8,000.00
1 พ.ย. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนพฤศจิกายน 1000 16.00 11,000.00
1 ธ.ค. 59 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนธันวาคม 1000 16000.00 12,000.00
28-29 ธ.ค. 59 ถอดบทเรียนการทำงาน 45 100000.00 92,440.00
1 ม.ค. 60 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนมกราคม 1000 16000.00 -
1 ก.พ. 60 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนกุมภาพันธ์ 1000 16000.00 -
1 มี.ค. 60 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนมีนาคม 1000 16000.00 -
1 เม.ย. 60 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนเมษายน 1000 16000.00 -
1 พ.ค. 60 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนพฤษภาคม 1000 16000.00 -
1 มิ.ย. 60 ผลิตรายการและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุ เดือนมิถุนายน 1000 16000.00 -
2 แผนงานบริหารจัดการ 545,696.00 20 30 786,677.00 28 626,320.00
1 มิ.ย. 59-30 มิ.ย. 60 ประชุมกอง บก. ติดตามสนับสนุนและวิพากษ์การผลิตสื่อของพื้นที่ 20 140000.00 -
30 มิ.ย. 59 เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อ ประสานงานและทำความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขสุขภาพกับการสื่อสาร ครั้งที่ 1 20 5000.00 2,292.00
4 ก.ค. 59 เวทีเสริมศักยภาพ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 2 1500.00 1,524.00
5 ก.ค. 59 กิจกรรมสร้างความเข้าใจคณะทำงานตามแผนงานสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการ 17 15000.00 13,145.00
11 ก.ค. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 5 2500.00 2,300.00
15 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน เครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ 5 6000.00 5,488.00
4 ส.ค. 59 เตรียมการจัดประชุม 300 9000.00 9,855.00
8 ส.ค. 59 ประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โซน 3 จังหวัด 8 8000.00 8,728.00
9 ส.ค. 59 ประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โซนใต้กลาง ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 8 5000.00 5,181.00
11 ส.ค. 59 ประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โซนใต้กลาง ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 2 3000.00 2,624.00
14 ส.ค. 59 ประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โซน 3 จังหวัด 2 3000.00 2,960.00
1 ก.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ 5 4112.00 4,112.00
5 ก.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการกอง บก. เครือข่ายสื่อสร้างสุข 17 20000.00 18,171.00
6 ก.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ 1 1500.00 1,136.00
7 ก.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ ชายแดนใต้ 6 10000.00 9,440.00
26 ก.ย. 59 เวทีติดตามหนุนเสริมพื้นที่ การผลิตสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 21 20417.00 20,417.00
3-5 ต.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการกอง บก. เครือข่ายสื่อสร้างสุข 17 25648.00 25,648.00
26 ต.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการกอง บก. เครือข่ายสื่อสร้างสุข 20 20000.00 22,243.00
8 พ.ย. 59 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 5 5000.00 5,068.00
9 พ.ย. 59 เวทีติดตามหนุนเสริมพื้นที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์สื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 20 5000.00 6,144.00
15 พ.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ โซนใต้ตอนล่าง จ.สงขลา 10 10000.00 8,024.00
18 พ.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ (โซนชายแดนใต้ 3 จังหวัด จ.ปัตตานี) 10 10000.00 9,172.00
20 พ.ย. 59 ประชุมกอง บก.เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 300 125000.00 124,608.00
23 พ.ย. 59 ประชุมสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ 20 2000.00 2,080.00
25 พ.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ โซนใต้บน จ.ชุมพร 10 10000.00 8,580.00
29 พ.ย. 59 ติดตามหนุนเสริมพื้นที่ โซนใต้ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 9 10000.00 7,380.00
1-31 ม.ค. 60 งานสื่อสารในพื้นที่่ช่วงภัยพิบัติ 2000 30000.00 30,000.00
4 ม.ค. 60-9 ก.พ. 60 ครัวเติมสุข 5000 220000.00 220,000.00
9 ก.พ. 60 เวทีสาธารณะฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำท่วม 200 50000.00 50,000.00
27-30 มี.ค. 60 ร่วมประชุมเชิงปฏฺิบัติการ เรื่องการสร้างสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ 20 10000.00 -
3 แผนงานคนใต้สร้างสุข 300,000.00 46 2 300,000.00 2 300,000.00
1 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์ งานสร้างสุขภาคใต้ 1000 20000.00 20,000.00
3-5 ต.ค. 59 สร้างพื้นที่ให้ข้อเสนอในพื้นที่สาธารณะเพื่อขับเคลื่อนสู่การแก้ปัญหาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด 1000 280000.00 280,000.00
4 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาตร์ความมั่นคงทางมนุษย์ 200,000.00 20 4 120,000.00 4 125,300.00
18-29 ส.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาตร์ความมั่นคงทางมนุษย์ 20 30000.00 30,000.00
30 ก.ย. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาตร์ความมั่นคงทางมนุษย์ 30 30000.00 30,000.00
9 ธ.ค. 59 ให้การสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนบน ชุมพร งวดที่ 2) 2000 30000.00 35,000.00
9 ธ.ค. 59 ให้การสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี งวดที่ 2) 30 30000.00 30,300.00
5 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร 200,000.00 20 6 120,000.00 6 120,000.00
2 ก.ย. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร 16 9000.00 9,000.00
4 ก.ย. 59 การผลิตสารคดีด้านความมั่นคงด้านอาหาร 5 10000.00 10,000.00
10 ก.ย. 59 การผลิตสารคดีด้านความมั่นคงด้านอาหาร 5 10000.00 10,000.00
16 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานสื่อเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม 5 7000.00 7,000.00
29 ก.ย. 59 เวทีสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม (ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร 40 24000.00 24,000.00
9 ธ.ค. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น (โซนใต้ตอนกลาง นครศรีฯ งวดที่ 2) 1000 60000.00 60,000.00
6 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์อาหารและข้าว 200,000.00 20 3 60,000.00 3 60,000.00
7 ส.ค. 59 ผลิตรายการแกะรอยข้าวใต้ (สังหยดพัทลุง) 500 15000.00 15,000.00
27 ส.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์อาหารและข้าว 1000 30000.00 30,000.00
5 ก.ย. 59 ผลิตรายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดต้องชม (หลาดใต้โหนด 500 15000.00 15,000.00
7 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทศาสตร์การแพทย์พหุวัฒนธรรม/การบูรณาการอาหารจังหวัดชายแดนใต้ 200,000.00 20 25 103,782.00 25 120,822.00
9 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(รพ.รามัน) 20 2000.00 2,000.00
9 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.จะกว๊ะ) 20 1000.00 1,000.00
10 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.บ้านใหญ่) 20 2000.00 2,000.00
26 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.สะดาวา) 20 900.00 900.00
26 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.มายอ) 12 1800.00 1,800.00
29 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.เจ๊ะเก) 16 1900.00 1,900.00
29 ส.ค. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.ลาโล๊ะ) 16 900.00 900.00
1 ก.ย. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.สต.บ้านบือเระ) 22 2000.00 2,000.00
5 ก.ย. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รพ.จะแนะ ) 15 875.00 875.00
25 ก.ย. 59 จัดทำสื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ออกรายการสดทีวีดาวเทียม) 6 28220.00 28,220.00
30 ก.ย. 59 การประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลผลิตสื่อ 2 760.00 760.00
1 ต.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทศาสตร์การแพทย์พหุวัฒนธรรม/การบูรณาการอาหารจังหวัดชายแดนใต้ 2 1000.00 1,000.00
10 ต.ค. 59 จัดทำจิงเกิ้ลและแบนเนอร์ 1000 1900.00 1,900.00
10 ต.ค. 59 สนับสนุนสถานีวิทยุ 3000 13500.00 13,500.00
12 ต.ค. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเยี่ยมสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ออกอากาศรายการ 20 1000.00 1,000.00
13 ต.ค. 59 1.1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเยี่ยมสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ออกอากาศรายการ ครั้งที่ 3 20 1000.00 1,000.00
14 ต.ค. 59 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเยี่ยมสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ออกอากาศรายการ ครั้งที่ 4 4 1000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ 2 760.00 760.00
16 ต.ค. 59 ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ 2 2860.00 2,860.00
22 ต.ค. 59 ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ 2 760.00 760.00
23 ต.ค. 59 การผลิตรายการวิทยุ “รายการเสียงสุขภาวะชายแดนใต้ 5 2860.00 2,860.00
27 ต.ค. 59 ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมข้อมูลการผลิตสื่อ 2 760.00 760.00
30 ต.ค. 59 การผลิตรายการวิทยุ “รายการเสียงสุขภาวะชายแดนใต้” 5 2860.00 2,860.00
31 ต.ค. 59 สรุปและจัดทำรายงาน 2 1167.00 1,167.00
29 ธ.ค. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติกาตามประเด็น (โซนชายแดนใต้3จังหวัด (ปัตตานี งวดที่ 2) 500 30000.00 47,040.00
8 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/การท่องเที่ยวชุมชน 200,000.00 20 4 120,000.00 4 140,000.00
7 ส.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/การท่องเที่ยวชุมชน 5000 30000.00 30,000.00
10 ส.ค. 59 แผนปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/การท่องเที่ยวชุมชน 80 30000.00 30,000.00
9 ธ.ค. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการตามประเด็น(โซนใต้ฝั่งอันดามันฝั่ง กระบี่ งวดที่ 2) 500 30000.00 40,000.00
9 ธ.ค. 59 สนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติกรตามประเด็น (โซนใต้ฝั่งอันดามัน ฝั่ง ตรัง) งวดที่ 2 500 30000.00 40,000.00
รวม 2,500,000.00 1,166 89 2,110,475.00 81 1,809,257.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (2,500,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (2,110,475.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 19:47 น.