รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 59-00-0233
รหัสโครงการ 59-00283
ชื่อโครงการ เด็กไทยแก้มใส
ชุดโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
คณะทำงาน ? ซูวารี มอซู
พี่เลี้ยงโครงการ สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2560
งบประมาณโครงการ 4,900,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 250
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้ประสานงานส่วนกลาง 10 คน
  2. พี่เลี้ยงคน 12 เขต (ศอ)
  3. ศรร 122 โรง (250 คน)
พื้นที่ดำเนินการ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • Little BearLittle Bear (Owner)
  • HSMI_AeHSMI_Ae (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2559 30 มิ.ย. 2559 1 ม.ค. 2559 30 มิ.ย. 2559 1,500,000.00
2 1 ก.ค. 2559 31 ธ.ค. 2559 3,000,000.00
3 1 ม.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 400,000.00
รวมงบประมาณ 4,900,000.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

ระดมความคิดเห็น ปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

มีการประชุมทีมงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีข้อสรุป หรือแนวทางการทำงาน

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้ในการใช้งานระบบติดตาม

มีรายงานผลการดำเนินงาน(กิจกรรม)ของโครงการ 122 โรงเรียนผ่านระบบติดตาม

เพื่อเป็นช่องทางติดตามการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ประสานงานเด็กไทยแก้มใส สสส. สพฐ. กรมอนามัย สสจ. อปท. กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีใช้เพื่อการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตลอดทุกเดือน

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้ในการใช้รายงานงวด/รายงานการเงิน

มีรายงานงวด/รายงานการเงินที่ถูกต้องทั้ง 122 โรงเรียน

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน 200,000.00 20 19 51,020.00 15 4,070.00
20 ม.ค. 59 ประชุมเรื่องพัฒนา web site ติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใส 20 2000.00 -
5 ก.พ. 59 ประชุมทีม ออกแบบเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์ 7 2000.00 0.00
22 ก.พ. 59 ประชุมทีมสจรสและทีมสอส 15 2000.00 0.00
26 ก.พ. 59 ประชุมทีมพัฒนาเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์ 1 5 2000.00 0.00
4 มี.ค. 59 ประชุมทีมพัฒนาเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์ 2 20 2000.00 -
11 มี.ค. 59 ประชุมทีมพัฒนาเว็บเด็กไทยแก้มใสแบบออนไลน์ 3 20 2000.00 -
15 มี.ค. 59 นำเสนอเว็บ เด็กไทยแก้มใสออนไลน์ ก่อนใช้อบรม 15 2000.00 2,000.00
10 พ.ค. 59 ประชุมทบทวนผลงาน หลังการอบรม ศรร. กับทีม สอส. 15 10000.00 2,070.00
17 มิ.ย. 59 ประชุมทีม สจรส. 7 0.00 0.00
1 ส.ค. 59 ประชุมทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน 20 2000.00 0.00
5 ส.ค. 59 ประชุมทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน 20 2000.00 0.00
11 ส.ค. 59 ประชุมเตรียมงาน ทีมสจรส. 4 0.00 0.00
17-18 ส.ค. 59 ประชุมทีมผู้ประสานงาน ตรวจติดตามโครงการ 20 20.00 0.00
19 ส.ค. 59 ประชุมทีม เตรียมรายงานงวดที่ 1 5 1000.00 0.00
19-20 ก.ย. 59 ประชุมเตรียมแผนติดตามโครงการร่วมกับ ผู้ประสานงาน 20 2000.00 -
5 ต.ค. 59 ประชุมเตรียมงานปิดงวด1 ทีมพัฒนาระบบ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน 20 0.00 0.00
6 ต.ค. 59 ประชุมทีมสจรส. เตรียมปิดงวด1 ทุกภาค 8 0.00 0.00
11 ต.ค. 59 เตรียมความพร้อมก่อนปิดงวด1 ภาคใต้ ทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน 20 0.00 0.00
11 มี.ค. 60 ประชุมทีมสจรส. ทีมสอส.และผู้ประสานงาน เตรียมปิดงวด2 10 20000.00 0.00
2 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและศรร. 1,600,000.00 250 7 1,621,000.00 6 340,000.00
26 มี.ค. 59 อบรมการใช้งาน ทีมพี่เลี้ยง 30 20000.00 20,000.00
27-28 มี.ค. 59 อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคกลาง 60 300000.00 0.00
7-9 เม.ย. 59 อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคเหนือ 70 400000.00 320,000.00
19-21 เม.ย. 59 อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคอีสาน 100 500000.00 0.00
25-27 เม.ย. 59 อบรมการใช้งาน ศรร. โซนภาคใต้ 80 400000.00 0.00
7 มิ.ย. 59 แนะนำ ศรร ขยายผลไปยัง รร. การใช้งานเว็บ 100 1000.00 0.00
20 มี.ค. 60 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงผู้ประสานงาน เตรียมปิดงวด2 10 0.00 -
3 ติดตามโครงการ ศรร. 100,000.00 122 1 2,000.00 1 500.00
1 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ ติดตามโครงการ ศรร. ภาคใต้ 5 2000.00 500.00
4 ลงพื้นที่โซน&พัฒนา ศรร. เตรียมตรวจรายงานโครงการ 1,900,000.00 244 10 1,600,000.00 9 -
11-13 ต.ค. 59 ลงพื้นที่โซนภาคใต้ สจรส. ตรวจรายงานงวด 1 50 200000.00 0.00
17-18 ต.ค. 59 ลงพื้นที่โซนภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ ตรวจรายงานงวด1 60 400000.00 0.00
20-21 ต.ค. 59 ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน จ. ขอนแก่น ตรวจรายงานงวด1 40 300000.00 0.00
24-25 ต.ค. 59 ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน จ. อุบลราชธานี ตรวจรายงานงวด1 80 300000.00 0.00
16-17 พ.ย. 59 ลงพื้นที่โซนภาคกลาง ตรวจรายงานงวด1 10 100000.00 0.00
20-21 มี.ค. 60 ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 40 200000.00 0.00
23-24 มี.ค. 60 ลงพื้นที่โซนภาคอีสาน ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 40 0.00 0.00
30-31 มี.ค. 60 ลงพื้นที่โซนภาคเหนือ ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 40 0.00 0.00
3-4 เม.ย. 60 ลงพื้นที่โซนภาคใต้ ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 40 0.00 0.00
7-8 เม.ย. 60 ลงพื้นที่โซนภาคกลาง ตรวจรายงานงวด2-3 ปิดโครงการ 244 100000.00 -
รวม 3,800,000.00 636 37 3,274,020.00 31 344,570.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (3,800,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (3,274,020.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (4,900,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (3,800,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย HSMI_Ae HSMI_Ae เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 11:51 น.