โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานโซนใต้ล่าง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 59-ข-039
รหัสโครงการ 59-ข-039
ชื่อโครงการ โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชุดโครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ อิลฟาน ตอแลมา
คณะทำงาน ? สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
พี่เลี้ยงโครงการ สุทธิพงษ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กรกฎาคม 2559 - 20 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณโครงการ 110,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 135
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่ สสอ. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • อิลฟานอิลฟาน (Owner)
  • นส.นูรตักวา สะมะดีนส.นูรตักวา สะมะดี (Owner)
  • ซอฟวาน มามะซอฟวาน มามะ (Owner)
  • Urairat NayaiUrairat Nayai (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2559 31 ส.ค. 2559 20 ก.ค. 2559 31 ส.ค. 2559 70,000.00
2 1 ก.ย. 2559 20 ต.ค. 2559 1 ก.ย. 2559 20 ต.ค. 2559 20,000.00
3 21 ต.ค. 2559 20 ก.พ. 2560 20,000.00
รวมงบประมาณ 110,000.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

เพื่อค้นหาและถอดบทเรียนการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

เพื่อเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลาม และการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ

 

เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดพื้นที่นำร่องการจัดบริการสุขภาพตามวิถีชุมชน (อิสลาม-พุทธ)

 

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 จัดประชุมคณะทำงาน 0.00 20 2 - 2 -
12 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อชีแจงและวางแผนการดำเนินงาน 10 0.00 0.00
17 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดระบบบริการสุขภาพ 10 0.00 0.00
2 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสุขภาพในพหุวัฒนธรรมฯ 50,000.00 0 11 60,000.00 9 40,888.00
15 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 15 5000.00 4,796.00
16 ส.ค. 59 ลงพืนที่ถอดบทเรียน (รพ.สต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา) 15 5000.00 5,380.00
17 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 15 5000.00 5,752.00
18 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.สะดาวา ต.สะดาวา อ.เมือง จ.ปัตตานี 15 5000.00 4,900.00
19 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 15 5000.00 3,920.00
28 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.เจ๊ะเก ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 15 5000.00 2,944.00
30 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 15 5000.00 3,312.00
5 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 15 5000.00 3,860.00
7 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา 15 5000.00 6,024.00
3-5 ต.ค. 59 นำเสนองานสร้างสุข หอประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่ 40 0.00 -
18 ต.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน วิถีพุทธ 3 พื้นที่ 20 15000.00 -
3 เวทีถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ 15,000.00 40 1 15,000.00 1 15,000.00
27 ก.พ. 60 ประชุมเวทีถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ 40 15000.00 15,000.00
4 เวทีเสนอร่างแนวปฏิบัติการแพทย์ในพหุวัฒนธรรม 0.00 120 1 - - -
19 เม.ย. 60 เวทีเสนอร่างแนวปฏิบัติการแพทย์ในพหุวัฒนธรรม 120 0.00 -
5 ถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ 25,000.00 120 6 15,000.00 1 -
25 ก.ย. 59 สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลผู้ให้บริการในระบบสุขภาพพยาบาลวิชาชีพ 1 1000.00 -
1 ต.ค. 59 สัมภาษณ์เชิงลึกการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธในพื้นที่พหุวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่วิชาการสาธารณสุข 1 3000.00 -
1 ต.ค. 59 สนทนากลุ่มย่อย ผู้รับบริการ ในการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ 10 5000.00 -
2 ต.ค. 59 สนทนากลุ่มผู้นำศาสนาพุทธ ในการจัดระบบดูแลสุขภาพวิถีพุทธ 2 3000.00 -
27 ก.พ. 60 ถอดบทเรียนการระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม: ระบบบริการสุขภาพวิถีพุทธ 20 0.00 0.00
15 มี.ค. 60-14 พ.ค. 60 สัมภาษณ์เชิงลึกการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธกับนักวิชาการด้านการพยาบาลพหุวัฒนธรรม 1 3000.00 -
6 สรุปจัดทำเอกสารถอดบทเรียน 20,000.00 3 1 20,000.00 - -
15 พ.ค. 60 สรุปจัดทำเอกสารถอดบทเรียน 3 20000.00 -
รวม 110,000.00 303 22 110,000.00 13 55,888.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย root root เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 12:57 น.