banner1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวสต.

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12

@May,17 2017 21.35
ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

ทีมศวสต. ลงเยี่ยมพื้นที่ บ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

@February,27 2017 11.27

คณะกรรมการฯและทีมทำงาน ศวสต. ลงเยี่ยมพื้นที่ บ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 21กพ 2560

อ.เพ็ญ นำทีม ศวสต. ลงพื้้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียน ระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

@February,27 2017 11.13
อ.เพ็ญ นำทีม ศวสต. ลงพื้้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียน ระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม : ระบบบริการสุขภาพวิถีพุทธ @ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 27 กพ.2560

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ