Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

รายชื่อโครงการ

โครงการที่อยู่ในระหว่างพิจารณา

1.พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการปฐมภูมิ - สมุทรปราการ
2.ให้บริการทันตกรรมถึงบ้านแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ - สมุทรปราการ
3.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุก - สมุทรปราการ
4.ตรวจถึงบ้าน บริการถึงถิ่น ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก - สมุทรปราการ
5.สามดวงใจ สายใยรัก พ่อแม่ลูก - สมุทรปราการ
6.ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้แสงแดดในห้องน้ำ - ลพบุรี
7.ศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนอายุ 35-60 ปี ด้วยแบบบันทึกสุขภาพประจำตัวให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพพื้นที่ - ลพบุรี
8.นวัตกรรมการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพตนเองได้ที่บ้าน - ลพบุรี
9.พัฒนาสื่อสุขภาพตามสภาพปัญหาของพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน - ลพบุรี
10.ศูนย์เด็กเล็กยิ้มสดใส ห่างไกลฟันฝุ - ลพบุรี
11.พัฒนาเครือข่ายแกนนำกายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนตำบลท่าวุ้ง - ลพบุรี
12.การพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายอย่างยั่งยืน โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม - ลพบุรี
13.พัฒนานวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน - ลพบุรี
14.นวัตกรรมบูรณาการเพื่อหลอดเลือดดีกับวิถีชีวิตที่พอเพียง - อ่างทอง
15.สืบสานภูมิปัญญาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต - อ่างทอง
16.ดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม ด้วยมาตรฐาน 5 ดาว - อ่างทอง
17.กะลาสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลชัยนาท - ชัยนาท
18.ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอายุ 3-5ปี - ชัยนาท
19.พัฒนารูปแบบออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านกล้วย - ชัยนาท
20.ชุมชนสะอาดเจ้าพระยาสวยงาม - ชัยนาท
21.เครือข่ายชุมชนคุ้มครองผู้บริโภค อย.น้อย - ชัยนาท
22.อาสาสมัครควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท - ชัยนาท
23.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลชมรมผู้สูงอายุ - ชัยนาท
24.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ดัชนีมวลกาย ของเครือข่ายสุขภาพ ระดับ หมู่บ้าน - ชัยนาท
25.เสริมสร้างและพัฒนารูปแบบหมู่บ้านสร้างสุขภาพต้นแบบ - ชัยนาท
26.ส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภค ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท - ชัยนาท
27.การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-6 ปี เพื่อสุขภาพดี ชีวีแข็งแรง - ชัยนาท
28.เพื่อนใจวัยชรา - ชัยนาท
29.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือนบ้านนางลือ - ชัยนาท
30.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชนด้วยชุมชน - ชัยนาท
31.การพัฒนานวัตกรรมปฐมภูมิในผู้ป่วยเรื้อรัง - กาญจนบุรี
32.โครงการเพื่อนบ้านสุขภาพดี โดย อาสาสมัครสาธารณสุข สอ - กาญจนบุรี
33.อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวพม่า - กาญจนบุรี
34.นำร่อง 1 ยสร 1 อสม 1 ผู้ป่วย ห่วงใยสุขภาพชุมชน - กาญจนบุรี
35.กองทุนเงินบาท อสม เกื้อหนุนชุมชน - กาญจนบุรี
36.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ - กาญจนบุรี
37.ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชนโดยชุมชน - กาญจนบุรี
38.ส่งเสริมสุขภาพกายจิต ผู้สูงอายุ ปี2550 - กาญจนบุรี
39.อาสาสมัครน้อยห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยเรื้อรัง - กาญจนบุรี
40.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลเด็กน้อย ร้อยสายใยในครอบครัว - กาญจนบุรี
41.โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์สุขภาพดีไม่มีอ้วน - นครนายก
42.ควบคุมระดับน้ำตาลตามหลักโภชนาการแบบพื้นบ้าน - นครนายก
43.รู้ทันป้องกันโรคความดันสูง - นครนายก
44.ภูมิปัญญาไทยแก้ไขโรคกรรมกร - นครนายก
45.ชมรมเบาหวาน บ้านฝั่งคลอง - นครนายก
46.ดาวกระจาย - นครนายก
47.โปรแกรมสุขภาพสร้างเครือข่ายสู่ชุมชน - นครนายก
48.แกนนำผู้สูงวัยใส่ใจดูแลสุขภาพครอบครัว - นครนายก
49.นักโภชนาการน้อย - นครนายก
50.มะกรูดน้อย-สอยลูกน้ำ - นครนายก
51.พัฒนาต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน - นครนายก
52.ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และชมรมผู้สูงอายุ โดยวิถีชาวบ้าน - นครนายก
53.ผู้กำกับประจำบ้านตำบลโพธิ์แทน - นครนายก
54.ดูแล ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ - นครนายก
55.ร่วมกันสานฝันเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - นครนายก
56.สร้างเสริมสุขภาพคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต เชิงรุก - นครปฐม
57.สัมฤทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยใช้หลักการ”หมู่บ้านจัดการสุขภาพ - นครปฐม
58.พัฒนาเชิงรุก การส่งเสริมสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง - นครปฐม
59.สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ - นครปฐม
60.วัยรุ่นไทยร่วมใจต้านมะเร็งเต้านม - นครปฐม
61.วัยใสใส่ใจสุขภาพฟันดี - นครปฐม
62.พัฒนาระบบบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูก - นครปฐม
63.พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน - นครปฐม
64.พัฒนานวัตกรรมการดูแลเด็กออทิสติกและภาวะปัญญาอ่อน ในรูปแบบคลินิกกระตุ้นพัฒนาการในศูนย์สุขภาพชุมชน - ประจวบคีรีขันธ์
65.นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยครอบครัวและชุมชน - ประจวบคีรีขันธ์
66.โครงการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วยภูมิปัญญาไทย หนึ่งพี่เลี้ยง หนึ่งผู้ป่วยเรื้อรัง - ประจวบคีรีขันธ์
67.พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับ อสม สู่ อสม เวชปฏิบัติครอบครัว - ประจวบคีรีขันธ์
68.ธนาคารสุขภาพเคลื่อนที่ในหมู่บ้านนาวัลเปรียง - ประจวบคีรีขันธ์
69.พัฒนาทีมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน - เพชรบุรี
70.นำแพทย์แผนไทยเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชน - เพชรบุรี
71.ดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีคุณภาพ - ราชบุรี
72.การพัฒนาทีมสุขภาพให้มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบเอื้ออาทรของชุมชนประจำหมู่บ้าน - ราชบุรี
73.อาสาสมัครสาธารณสุขระดับเยาวชน ร่วมสร้างชุมชนพัฒนาคนสุขภาพแข็งแรง - ราชบุรี
74.นิทานเพื่อน้อง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหนองสองห้อง - ราชบุรี
75.พัฒนาการจัดระบบการบริการสุขภาพที่บ้าน"บ้านคือโรงพยาบาล" - ราชบุรี
76.สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบยั่งยืน - ราชบุรี
77.ก่อนตะวันรุ่ง - ราชบุรี
78.การจัดการขยะในครัวเรือนตำบลประสาทสิทธิ์ - ราชบุรี
79.เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริการสุขภาพที่บ้าน - ราชบุรี
80.นวัตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของชาวตำบลคูบัว - ราชบุรี
81.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ(สุพรรณบุรี) - อ่างทอง
82.โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบพอเพียง(สุพรรณบุรี) - อ่างทอง
83.โครงการจุดประกายความคิดพลิกชีวิตสู่สังคม (สุพรรณบุรี) - อ่างทอง
84.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานฉลิมพระเกียรติ(สุพรรณบุรี) - อ่างทอง
85.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและผู้มีปัจจัยเสี่ยงโดยใช้เครือข่ายทางสังคม - สิงห์บุรี
86.โครงการการให้บริการรูปแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Center) - สิงห์บุรี
87.โครงการถักทอสายใยด้วยแรงแห่งรัก - สิงห์บุรี
88.โครงการคลินิโรคเรื้อรังใกล้บ้านใกล้ใจ - สิงห์บุรี
89.โครงการตลาดนัดสุขภาพ - สิงห์บุรี
90.โครงการสามเหล่าทัพร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก - สิงห์บุรี
91.รำวงย้อนยุคกับการออกกำลังกายที่ตำบลแม่ลา - สิงห์บุรี
92.โครงการผู้นำชุมชนเสือขบใส่ใจดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อป่องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด - สระบุรี
93.โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบพอเพียงตำบลม่วงงาม - สระบุรี
94.ครอบครัวสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่บ้าน - สระบุรี
95.โครงการเบาหวานร่วมใจ ห่างไกลโรคแทรกซ้อน - สมุทรสาคร
96.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกและเสริมสร้างสุขภาพในสตรีผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำสมุทรสาครและอบรมส - สมุทรสาคร
97.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองโดยครอบครัวมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเบาหวานชุมชนกระดังงา - สมุทรสงคราม
98.โครงการบูรณาการสืบสานภูมิปัญญานวดไทยสู่วิสาหกิจชุมชน - สมุทรสงคราม
99.โครงการโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - สมุทรสงคราม
100.โครงการศูนย์สร้างสุขชุมชนคลองโคน(ครอบครัวอบอุ่น ชุมนเป็นสุข คืนผู้ด้อยโอกาสร่วมพัฒนาสังคม) - สมุทรสงคราม
101.โครการพัฒนางานแพทย์แผนไทย สู่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโรงหีบ - สมุทรสงคราม
102.ทดลองใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดยุงลายตัวแก่เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี - สมุทรสงคราม
103.มีส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพตนเองและทารกในครรภ์ โดยอาศัยเครื่องมือแบบบันทึกลูกดิ้น - พระนครศรีอยุธยา
104.หุ่นสวยด้วยใจรัก - สมุทรปราการ
105.ดูแลสตรีก่อนคลอดและหลังคลอดแบบบูรณาการ ด้วยการแพทย์แผนไทย - สมุทรปราการ
106.ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร - สมุทรปราการ
107.ส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ - สมุทรปราการ

โครงการที่กำลังดำเนินการ

1.กองทุนเงินบาทชุมชนเกื้อหนุนชุมชน - กาญจนบุรี
2.โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์สุขภาพดีไม่มีอ้วน - นครนายก

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 9.1650000000001 ms.
request time 24.748 ms.