Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางกุศล แก้วกัญญาติ process
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : โรงพยาบาล : โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเภทนวัตกรรม : การประสานงานการทำงาน

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

รายละเอียดโครงการ :

เหตุผลปัจจัยสนับสนุนโครงการ

ศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์เปิดให้การบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพโดยรับผิดชอบพื้นที่ตำบลกะแดะ มีบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ 7 คนพยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 9 หมู่บ้านประชากร 9629 คน การให้การบริการเปิดให้การบริการตรวจรักษาวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.และดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามตารางการปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงบ่ายหรือตามความเหมาะสมของกิจกรรมและแผนงาน

ในการทำงานที่ผ่านมาในงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคจะมีการประสานงานร่วมมือและได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำงานจากเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์และมีแผนร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะให้เป็นศูนย์สุขภาพระดับตำบล(โรงพยาบาลตำบล)ที่มีความพร้อมในการให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในตำบลโดยการประสานงานร่วมกับเครื่อข่ายบริการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ มีแพทย์ให้การตรวจรักษาพยาบาลในคลินิกพิเศษ เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ได้บรรจุแผนการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขของตำบลกาญจนดิษฐ์ไว้ในแผนปีงบประมาณ 2550 และแผนจัดซื้อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวางแผนร่วมกันในการทำงานในการดูแลปัญหาสุขภาพร่วมกันของพื้นที่รับผิดชอบ

ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ในปัจจุบันยังขาดการมีส่วนร่วมและมองปัญหาสุขภาพร่วมกัน ชุมชนยังมองไม่เห็นถึงความสำคัญของปัญหา ขาดการประสานและการส่งต่อข้อมูลไปชุมชน การดำเนินให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไม่อาจดำเนินการได้สำเร็จจากศูนย์สุขภาพชุมชนหรือเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์หากขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันการศึกษาทุกระดับ ผู้นำท้องถิ่น และการเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพร่วมกัน ฉะนั้นการจัดให้มีการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมน่าจะเป็นคำตอบสำคัญของการแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่ และการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต การดำเนินการในโครงการหรือเป้าหมายคือการสร้างแนวร่วมการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมในการกำหนดและวางแนวทางปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน ลดภาวะซ้ำซ้อนในการทำงาน และดำเนินงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและต้องการให้มีตามโครงการ

- การทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ
- การมีคณะกรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันกำหนดแผน ศึกษาปัญหาสุขภาพของชุมชน และวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันลดภาวะซ้ำซ้อนในการทำงาน ภายใต้ความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพทั้งด้าน การบริการรักษาพยาบาลงานสร้างเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ และการให้การบริการเชิงรุกสู่ชุมชน
- การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการมีแผนการพัฒนาระยะ 1 ปี 3 ปี 5 ปีที่สอดคล้องในการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
- การมีศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพ ปัญหาสุขภาพของชุมชนและการพัฒนาข้อมูลด้านสุขภาพสู่ชุมชน
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนในการดำเนินแก้ไขปัญหาสุขภาพเฉพาะบุคคล ชุมชนเพื่อให้มีการพัฒนาสร้างเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : south-281-บริการสุขภาพชุมชนกะแดะ.pdf

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 2.008 ms.
request time 4.935 ms.