Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการ "ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน"

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ process
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : ชุมชน : ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมบริการปฐมภูมิในประเด็นการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

รายละเอียดโครงการ :

หลักการและเหตุผล

ปัญหาสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันพบว่ามีความซับซ้อนมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของทางสังคม เศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และแบบแผนการดำเนินชีวิตส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย ทั้งด้วยโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้ และโรคที่สามารถป้องกันได้ รวมถึงโรคพื้นฐานที่ประชาชนสามารถดูแลด้วยตนเองได้ และโรคบางอย่างเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่พึงประสงค์และไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง การขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือแม้กระทั่งการปล่อยปละละเลยด้านสุขภาพร่างกายของตนเอง และการจัดการความเครียดของตนเอง การสำรวจในหลายชุมชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ จะมีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกายและการรับผิดชอบต่อตนเองด้านสุขภาพ ซึ่งย่อมส่งผลต่อภาวะ สุขภาพประชาชน
จากการดำเนินงานในชุมชน โดยการออกสำรวจในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีสุขภาพดี ร้อยละ 80.90 ครัวเรือนที่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 19.10 ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และปี 2548 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ PCU ในฝัน พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนปี 2548,2549 ร้อยละ 40 และ 41.79 มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาต อัมพฤกษ์ เสี่ยงสูง ร้อยละ 9.28 เสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 24.05 จากการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เขตพื้นที่ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2549 พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ระดับปานกลาง ร้อยละ 68.0 มีพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง ระดับปานกลาง ร้อยละ 70.0 นอกจากนั้นพบว่าผู้ป่วยที่อายุน้อยมีการดูแลตนเองได้ดีกว่าผู้ป่วยที่อายุมาก และผู้ป่วยที่มีความรู้ดี จะดูแลตนเองได้ดีกว่าผู้ป่วยที่มีความรู้ระดับต่ำ และปี 2549 จากผลการดำเนินงานตามนโยบาย Healthy Thailand ได้ตรวจคัดกรองหาโรคเบาหวานในชุมชน พบว่า มีกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 12.7 กลุ่มที่สงสัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 1.3 และกลุ่มที่ครอบครัวป่วยเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 3.05 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทีมสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเขาพระบาท ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา ได้จัดทำโครงการ “ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน” โดยส่งเสริมการสร้างสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพปัญหาของปัจเจกบุคคล เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิต และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ คาดว่า เมื่อได้ดำเนินงานตามโครงการไปแล้วประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเองขั้นพื้นฐาน ลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน มีความห่วงใยต่อสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่พึงประสงค์อย่างถาวร อันส่งผลให้มีการเข้าถึงสุขภาวะที่แท้จริงของประชาชน มุ่งให้เกิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพเป็นหลักสำคัญ

จุดมุ่งหมาย (Goal )

เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงลดพฤติกรรมเสี่ยงและสามารถดูแลสุขภาพตนเองขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : south-238-ลดพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน.pdf
Comment #1
รุจิรา
Posted @May,12 2009 18.07 ip : 125...56

เรื่องจริงของโรคเบาหวาน

สวัสดีครับจากทีได้พบวิธีการรักษาเบาหวานแบบหายขาดของคุณ

ธิดา  อึ้งนภารัตน์  ที่ละเวปไซต์ได้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว หลังจากได้นำมาให้ ญาติๆลองทานดูพบว่าจริงอย่างในเวปบอกครับ น่าอัจศจรรย์มากดูไม่ น่าเชื่อว่าสมุนไพรไทย เมื่อเข้ายาเป็นสูตรโบราณแล้วจะสามารถรักษา ให้เบาหวานหายขาดได้ ผมมีตัวอย่างคนไข้มานำเสนอดังนี้

ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน ระยะเวลา ระดับน้ำตาล ก่อน หลัง 1. นางเวียงนอม  มีหวายหลึม 31/1ม.9 เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 25 200 160 2.นางคำ    บุปผาสร้อย 19ม. ต.ปาผาจ.ร้อยเอ็ด 15 300 108 3.นางทองใบ  ศรีหนองจิก 221ม5ต.ดงลานอ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 3 300 90 4.นายอาทร  รุ่งผดุง 158ม4ต.ดงลานอ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด 10 220 106 5.นางบุญโฮม  เจริญเขต 73 ม6 เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 5 250 150

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างครับ ยังมีอีก 22 ท่านที่ไม่ได้ลงราย

ละเอียดไว้ ปัจจุบันที่ไปตรวจทุกๆ 3 เดือน ตรวจแบบนี้มา 2 ปีแล้วก็ยังไม่ พบว่ากลับมาเป็นโรคเบาหวานอีก

ซึ่งผมอยากทุกท่านได้ช่วยกันเผยแพร่ให้กับท่านอื่นๆที่เป็นและ

กำลังทรมานกับโรคเบาหวานให้หายขาดได้หากท่านอยากทราบถึง ข้อมูลดังกล่าวท่านสามารถติดต่อโทรมาปรึกษาได้ที่ คุณ ธิดา ที่เบอร์ 083-3459197
หากหายแล้วให้ยกมือท่วมหัวและระลึกถึงปู่ที่มาช่วยให้ ท่านหายขาดจากโรคร้าย

Comment #3
A-ONE
Posted @July,22 2009 19.32 ip : 125...12

ผมเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี 35-36 กินยา Daonil  ก่อนอาหารคลั้งแรก 1 เม็ด ตอนเช้า เวลาผ่านไปต้องกินยามากขึ้นเมื่อปี 47  กินยา Daonil 4 เม็ดเช้าและ
4 เม็ดเย็น เวลาผ่านไปต้องกินยามากขึ้นเมื่อปี 50 กินยา Daonil  6 เม็ดก่อนอา หารและ Metformil 500mg 3 เม็ดหลังอาหาร ทั้งเวลาเช้าและเย็น  กินยามาจน ถึงปี 52 เดือน พ.ค ผมคิดว่าชีวิตนี้ไม่ไหวแล้วมีแต่สิ่งแซกซ้อนมากมายคงต้อง ตายแน่ จึงใด้คิดวิธีการแก้ใขโรคขึ้นตามขั้นตอนและนำมาปติบัต  ในเวลา 7
วันแรกไม่ค่อยรู้สึกเปลียนแปลงก็ ปติบัตต่อประมาณ 45 วัน  มันเเหมือฝันเบา หวานหายไม่ต้องกินยาอีกเลยจนถึงปัจุยัน       ผมอยากสานฝันคลั้งนี้ต่อให้คนที่เป็นเบาหวานหายอย่างผมทุกคนโดยไม่ คิดมูลค่าใดๆแล้วแต่จะมีจิตศรัธทาที่จะให้  ผู้ที่จะใด้รับการอบรมเพื่อบำบัด โรคหวานต้องถือศีล 5 หรือศีล 8 ก็ใด้       ถ้าท่านใดอยากหายไม่ต้องตัดนิ้วเท้า ตัดเท้าในอนาคตรีบรักษาก่อนถึง เวลานั้น ต้องอดทนในการปติบัตความหวังนั้นเป็นจริงใด้  อย่ามาเพื่อทดลอง       สถานที่พอจะอบรมใด้คือบ้านเลขที่  99/13 ม.3  ต. รั้วใหญ่ อ.  เมือง จ. สุพรรณบุรี  Tel 035-523063  Email.  input99@gmail.com     เวลา 8.30 AM - 12.00 PM    อาจารย์ ธนากร ผู้ให้การอบรม

Comment #4
หลานสาวเองค่ะ
Posted @August,24 2009 22.34 ip : 118...191

อิอิ  โลกมันกรมจริงๆ หาข้อมูลก็เจอของคนเก่งอีกแล้ว

Comment #5
กะปุ๊กลุก
Posted @June,02 2010 12.37 ip : 118...222

ขอขอบพระคุณที่ีได้ให้ความรู้ครับ และขอให้ผลบุญในการนี้จงกลับไปสู่ทุกท่านในโครงการครับ

Comment #6
น้องเศร้ามาก
Posted @June,03 2010 21.39 ip : 183...208

พ่ออาการแย่คะ ขาบวมเป็นหนองมีอาการติดเชื้อ มีโรคแทรกซ้อนเป็นไต และตับ ท้องบวมมาก กินอาหารมะค่อยได้ มีอาการเพ้อมีวิธีรักษามั้ยคะ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 2.119 ms.
request time 17.199 ms.