Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการจากโรคเรื้อรัง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจีรนันท์ วงศ์มา process
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : โรงพยาบาล : ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร โรงพยาบาลสันทราย
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมบริการปฐมภูมิในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยจิตเวช

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

รายละเอียดโครงการ :

หลักการและเหตุผล    

                ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งในส่วนของวิถีชีวิต สังคม  เศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  ทำให้ การดูแลสุขภาพจึงมีความแตกต่างกันตามสภาพปัญหา ความต้องการทางด้านสุขภาพ และบริบทของพื้นที่ การดำเนินงานด้านสุขภาพจึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน  ครอบครัว  ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ โดยยึดเอาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพเป็นสำคัญ            ซึ่งทางศุนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหารได้ยึดแนวทางดังกล่าวมาพัฒนางานด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่และพัฒนางานตามแนวนโยบายงานสาธารณสุขโดยดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  รักษา ฟื้นฟูสภาพของประชาชนในพื้นที่

               ในปี พ.ศ.2547-2548 ทีมงานศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหารได้ดำเนินการออกบริการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนครอบคลุม 13 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย ผลการดำเนินงานพบว่าผู้ป่วยเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น  56 คนซึ่งภาวะสุขภาพดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและครอบครัวโดยเป็นผลพวงมาจากโรคระบบหลอดเลือด และหัวใจรวมถึงภาวะแทรกซ้อนหลังจากได้รับอุบัติเหตุ  กลุ่มบุคคลดังกล่าวถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ต่อเนื่องและถูกต้องอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม จึงเกิดแนวคิดของทีมงานว่าทำอย่างไรปัญหาดังกล่าวจึงจะได้รับการแก้ไข   กอร์ปกับในปี 2549 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอัมพาตในชุมชน  โดยมุ่งเน้นการสร้างอาสาฟื้นฟูให้ร่วมปฎิบัติงานกับทีมงานสุขภาพ คาดหวังว่าจะสามารถให้การดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระหว่างดำเนินการได้ปรึกษาและนิมนต์เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยงเข้าร่วมดำเนินการและให้ศาลาการเปรียญที่วัดเป็นศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมเสริมกิจกรรมทางด้านจิตใจให้กับผู้ป่วยด้วย  โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูที่วัดห้วยเกี๋ยง ในภาคเช้าของวันจันทร์ถึงวันศุกร์  มีญาติเข้าร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูต่อเนื่องทุกวัน  และในภาคบ่ายทีมสุขภาพร่วมกับทีมอาสาฟื้นฟูให้บริการเยี่ยมบ้านในชุมชนหรือติดตามและสอนการทำกิจกรรมให้กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่ไม่สามารถเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูที่วัดได้  จากผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้ที่มารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูที่วัดทุกวันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ทำให้ทั้งผู้ประสบปัญหาและญาติพึงพอใจและรับบริการเพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับผู้พิการที่อยู่ที่บ้านยังต้องหาแนวทางที่ต้องการพัฒนาดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องดังนั้นทีมงานจึงมีแนวคิดพัฒนาอาสาเยี่ยมบ้านและผู้ดูแล(ญาติ) ให้มีความรู้    ทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการที่บ้านจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการที่บ้าน โดยเสนอของบประมาณโครงการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : cm194...pdf

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 1.8509999999999 ms.
request time 5.081 ms.