Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลมัย รัตนมูลปัญญา process
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : สถานีอนามัย : สถานีอนามัยรัตนปัญญา
จังหวัด : แพร่
ประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมบริการปฐมภูมในกลุ่มผู้สูงอายุ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

รายละเอียดโครงการ :

หลักการและเหตุผล

                ในสภาวะการณ์ปัจจุบันการมีสุขภาพดีถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติที่ทุกประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  การที่ประชาชนอยู่ดีมีสุขถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการวัดระดับการพัฒนาประเทศ   จากการดำเนินงานสาธารณสุขของประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการดูแลตนเองที่ต่อเนื่องไปจนถึงการเริ่มต้นให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดีของประชาชน    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  7  ได้เริ่มมีการมุ่งเน้นพัฒนาคน  และเริ่มมีโครงการและมาตรการด้านผู้สูงอายุ     ต่อมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่   8  ได้เริ่มเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  การใช้เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม     การปรับระบบบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดโครงสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละขั้นพื้นฐานให้มีสุขภาพดี  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  9   ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      ให้อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและพอประมาณอย่างมีเหตุผล    สามารถพึ่งตนเองมีภูมิคุ้มกัน       และรู้เท่าทันโลก  อยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญา   การเรียนรู้ สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าทางสังคมที่มีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกันอันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล   มีคุณธรรมและยั่งยืน     สำหรับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขโดยการปรับการทำงานและการพัฒนาสุขภาพภายใต้การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ เน้นในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  การเสริมสร้างพลังอำนาจ (  Empowerment )  การมีส่วนร่วมของชุมชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholder )ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชน และผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

                แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่  2 ( 2545- 2564 )ได้เน้นในเรื่อง  1. การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ    (  การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การปลุกจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ) 2 . การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (  ส่งเสริมความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การดูแลตนเองเบื้องต้น  , ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ,ด้านการทำงานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ, สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ  )  3. ระบบคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ ( หลักประกันสุขภาพ  , การดูแลคุ้มครองส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ   การจัดบริการแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ   )      4. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ (  จัดเครือข่ายของหมู่บ้าน / ตำบล / อำเภอ/ จังหวัด /  ชาติ,  ) 5.  ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ (  สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงการ , วิจัย , การพัฒนาการดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ )

                ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยมีจำนวน 6.6 ล้านคน อายุขัยเฉลี่ยที่อายุ  60 ปี    สำหรับผู้ชายเท่ากับ 67. 9  ปี  ผู้หญิงเท่ากับ   75.0 ปี ( สารประชาการมหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 3 ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2547  ) ซึ่งจากการที่จำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น  และอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวมากยิ่งขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสภาพ   สังคม  เศรษฐกิจได้  รวมทั้งวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม  อาจนำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพ  รวมทั้งพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพในหลายๆระบบมากกว่าวัยอื่นๆ 

                สำหรับในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยรัตนปัญญา   ตำบลแม่คำมี  เครือข่ายบริการปฐมภูมิหนองม่วงไข่  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ข้อมูลของผู้สูงอายุมีดังนี้  ปี 2549 มีจำนวน 302 คน เป็นสมาชิกชมรม  291 คน ร้อยละ 96.3  ได้ตรวจสุขภาพจำนวน  216 คน ร้อยละ 71.52  พบสภาวะสุขภาพต่างๆดังนี้  1.) ดัชนีมวลกายปกติเท่ากับ   147  คน  ร้อยละ 68.05 การตรวจวัดความดันโลหิต พบผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงเท่ากับ  134  คน ร้อยละ 62.03   การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด พบผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงเท่ากับ   114  คน ร้อยละ 52.77   จากการสำรวจสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ปี 2548 จำนวน 189  ราย  พบผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 18.51  ปวดข้อ  ร้อยละ  16.93  โรคเบาหวาน  ร้อยละ  12.16   สำหรับกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ดำเนินการได้แก่  1. การประชุมกรรมการปีละ   4  ครั้ง ประชุมสมาชิกปีละ  1  ครั้ง       2. การตรวจสุขภาพประจำปี     3. จัดงานวันผู้สูงอายุปีละ    1 ครั้ง ( รดน้ำดำหัว)   4 .  ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาทุกวันพระ และงานประเพณี   5.  ทัศนศึกษาตามวัด และสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดแพร่  (  อบต.สนับสนุน )  6. การรวมกลุ่มออกกำลังกายไม้กระบองป้าบุญมี สัปดาห์ละ 3 ครั้งใช้สถานที่ที่วัดแม่คำมีรัตนปัญญา จำนวนผู้เข้าร่วมกลุ่มเฉลี่ยครั้งละ  40  -  50  คน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน

                สำหรับวัดได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้สูงอายุคือ  พิธีกรรมทางศาสนาและงานประเพณีต่างๆ และทางเจ้าอาวาสได้มีการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพแต่ยังไม่ได้เผยแพร่แก่ผู้สูงอายุและโรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญาได้มีการจัดทำยาสีฟันสมุนไพรใช้ใบข่อย  , การทำแชมพูและการทำน้ำยาล้างจาน และ ได้ให้ผู้สูงอายุเป็นวิทยากรสอนดนตรีไทยแก่เด็กนักเรียน  และทางโรงพยาบาลหนองม่วงไข่, สถานีอนามัยได้เข้ามามีส่วนร่วมของกิจกรรมผู้สูงอายุได้แก่  การตรวจสุขภาพประจำปี ,  การให้ความรู้แก่แกนนำผู้สูงอายุ ในเรื่องที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  การสนับสนุนการใช้สมุนไพรจำนวน  1 ครั้ง , การติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ( Home  Health Care )

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : pa240...pdf
Comment #1
cps
Posted @September,17 2009 10.21 ip : 161...162

ขอเชิญร่วมวิพากษ์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) http://thenationalplan2forolderpersons.blogspot.com/

Comment #2
แค่นี้เอง
Posted @December,23 2010 16.36 ip : 180...129

ไม่ทราบว่ามีผลงานการค้นคว้าเกี่ยวกับการกินยาเหลือมั้ยคะ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 2.9349999999998 ms.
request time 8.9589999999999 ms.