Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุตำบลวัดตายม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสมจิต เทียนเหลือ process
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : สถานีอนามัย : สถานีอนามัยตำบลวัดตายม
จังหวัด : พิษณุโลก
ประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมบริการปฐมภูมในกลุ่มผู้สูงอายุ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

รายละเอียดโครงการ :

หลักการและเหตุผล

                  ปัจจุบันจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว และจากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ 1 ใน 4 มีปัญหาสุขภาพที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้ร้อยละ  16 ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ  ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น  การสูบบุหรี่  การไม่ออกกำลังกาย   การบริโภคอาหารไม่ถูกสัดส่วน การดื่มสุรา เป็นต้น (การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ปี2543,หน้า 43)

                  รัฐบาลทุกสมัยได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงกำหนดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ ฉะนั้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่ง ตามนโยบายของรัฐบาล  ที่มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจ  ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

                  จากฐานข้อมูลของสถานีอนามัยตำบลวัดตายม พบว่า จำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  และมีผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 82.75  ของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังทั้งหมดในเขตพื้นที่ สถานีอนามัยตำบลวัดตายม ได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุจึงมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมาโดยตลอด เมื่อปี 2547ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะเน้นกิจกรรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เป็นต้น     มีผู้สูงอายุสมัครใจเป็นสมาชิกจำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 33.47 จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 720 คน และสมาชิกชมรมทั้งหมด 472 คน มีผู้สูงอายุที่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง จำนวน 241 คิดเป็นร้อยละ 51.09 และผู้สูงอายุที่อยู่บ้านไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ จำนวน 479 คิดเป็นร้อยละ 66.52  และจากการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะมาดูแลผู้สูงอายุยังมีน้อย      

                  จากสภาพปัญหาและปัญหาจากการปฏิบัติงานที่พบ สถานีอนามัยตำบลวัดตายมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลวัดตายมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทั้งที่อยู่ในชมรมฯ และที่อยู่ที่บ้าน ให้มีสุขภาพกายและจิตใจ  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขประกอบกับเป็นการพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนมีความยั่งยืนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของชุมชน

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : pl131...pdf

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 1.8610000000003 ms.
request time 4.947 ms.