Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุดา ขำนุรักษ์ process
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : โรงพยาบาล : โรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุง
จังหวัด : พัทลุง
ประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมบริการปฐมภูมิในประเด็นการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

รายละเอียดโครงการ :

หลักการและเหตุผล

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบมานานนับศตวรรษ เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non – Communicable Disease) ที่บั่นทอนสุขภาพของผู้ป่วยให้ลดน้อยลง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆแก่ร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ถ้าผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือมีความดันโลหิตสูงต่อเนื่องนานๆจะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมามากมายเช่น โรคหัวใจ ไตวาย ตาบอด เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นอัมพาตครึ่งซีก เป็นต้น ซึ่งโรคแทรกซ้อนดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ภาวะทุพพลภาพต่อไป แม้ว่าปัจจุบันวิทยาการทางด้านการแพทย์จะก้าวหน้าไปมากก็ตาม แต่ความชุกและอัตราอุบัติการณ์ การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคดังกล่าวกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น จากการสำรวจของสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย ร่วมกับสมาคมวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พบว่า คนไทยทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 9 แสนคน โรคความดันโลหิตสูง 1.2 ล้านคน และจากสถานการณ์ของโรคเบาหวานในจังหวัดพัทลุง ปี 2544 – 2546 มีอัตราป่วยเท่ากับ 2.69, 3.97และ 5.75 ตามลำดับ

จากภาวะการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแบบองค์รวมเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงแก่การเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถป้องกันและช่วยให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง นำความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง นอกเหนือจากการพึ่งยาในการตรวจรักษาของแพทย์หรือทีมสุขภาพ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ปัญหาการดำรงชีวิตของผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรครวมทั้งสามารถลดปัญหาสาธารณสุขไปได้ส่วนหนึ่ง ต่อไป

จุดมุ่งหมายของโครงการ

เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน,ลดอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตามศักยภาพ
3. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : south-236-โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม.pdf

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 2.64 ms.
request time 6.512 ms.