Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายต่วนสะกรี ตวนปูเตะ process
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : สถานีอนามัย : สถานีอนามัยบ้านบาเลาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
ประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมบริการปฐมภูมิในกลุ่มสตรีและครอบครัว

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

รายละเอียดโครงการ :

หลักการและเหตุผล

องค์การอนามัยโลก ได้คาดประมาณการตายของมารดา โดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆว่าในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก ประเทศไทยมีอัตราตายมารดาเท่ากับ 200:100,000 การเกิดมีชีพเป็นอันดับที่ 12 ในบรรดา 23 ประเทศในภูมิภาครองจากจีน เกาหลีเหนือ ศรีลังกา และเวียดนาม สูงกว่าสิงคโปร์ 20 เท่า สูงกว่าญี่ปุน 11.1 เท่า และสูงกว่ามาเลเซียถึง 2.5 เท่า ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้จัดประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่ม E ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีข้อมูลเชื่อถือได้ในการนับคนตายแลไม่มีการสำรวจ โดยจะใช้สูตร(Model)หาสัดส่วนของแม่ตายเทียบกับหญิงวัยเจริญพันธุ์(15-49ปี)ตายและการเกิดมีชีพ ซึ่ง UN จัดทำในปี ค.ศ.1990 อัตราตายมารดาเมื่อนำแยกเป็นรายภาค พบว่า ในปี พ.ศ. 2533 ภาคเหนือมีอัตราตายมารดามากที่สุด (45: 100,000 การเกิดมีชีพ)รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนภาคกลางมีอัตราน้อยกว่าภาคอื่นๆ(24:100,000 การเกิดมีชีพ) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2537 พบว่าอัตราตายทุกภาคลดลงมาก แต่ภาคใต้มีอัตราตายลดลงในอัตราที่น้อยกว่าภาคอื่น และมีอัตราตายมารดาสูงกว่าภาคอื่นๆ(29:100,000 การเกิดมีชีพ) ตามมาด้วยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ มารดาที่เเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์ การคลอด และช่วงหลังคลอด 42 วัน ในปีพ.ศ. 2533 และ 2537 มีสาเหตุการตายอันดับแรก คือ การตกเลือดก่อนและหลังคลอด ส่วนสาเหตุรองลงมาในปี พ.ศ. 2533 คือ พิษแห่งครรภ์ และการติดเชื้อ ส่วนในปี พ.ศ. 2537 สาเหตุการตายรองลงมาคือ การอุดตันของน้ำคร่ำและโรคหัวใจตามลำดับ การอนามัยแม่และเด็กเป็นรากฐานของการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะแม่ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก การที่จะให้เด็กเกิดมามีชีวิตรอดปลอดภัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง คือสมบูรณ์ที่ร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด เป็นพลเมืองดีและเยาวชนที่ดีของชาติย่อมขึ้นอยู่กับแม่ที่จะต้องวางรากฐานให้เด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเป็นแม่ที่ดีมีคุณภาพ

สถานีอนามัยบ้านบาเลาะรับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเค็จ หมู่ที่ 5 บ้านบาเลาะ หมู่ที่ 6 บ้านจ่ากองตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จากการวิเคราะห์ข้อมูลความครอบคลุมของการอนามัยแม่และเด็กใน 3 ปีย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2547-2549 หญิงตั้งครรภ์คลอดกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 58.52 ,57.89 และร้อยละ 72.22 ตามลำดับ คลอดกับผดุงครรภ์โบราณร้อยละ 41.38 ,42.11 และ ร้อยละ 27.77 ตามลำดับ ทำให้การอนามัยแม่และเด็กอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทั้งนี้เนื่องจากมารดามีพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ประกอบกับแม่ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การดูแลในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอดรวมถึงการเลี้ยงลูก และไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเอง ทำให้ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ไม่ครบตามเกณฑ์ ลูกมีพัฒนาการตามวัยที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค จึงจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนากลยุทธการอนามัยแม่และเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคและลดอัตราป่วยของแม่และลูก    ในการดำเนินการเมืองไทยแข็งแรง (Healty Thailand) เป้าหมายการพัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ซึ่งมีเป้าหมาย ร้อยละ 90 หญิงมีครรภ์ได้รับบริการดูแลก่อนคลอดและคลอดตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ สถานีอนามัยบ้านบาเลาะจึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานอนามัยและเด็กได้อย่างประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ทั่วไป

1.เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แบบองค์รวม

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : south-291-ส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก.pdf
Comment #1
กูไม่รู้
Posted @July,20 2008 09.18 ip : 125...12

กูไม่บอก

Comment #2
nbb
Posted @August,13 2008 20.23 ip : 203...164

พูดดีๆไม่ได้หรือไงกัน

Comment #3
สูซานา ตวนปูเตะ
Posted @January,30 2009 10.19 ip : 118...173

ขอลอกโครงการหน่อนน่ะ

Comment #4
สาวแสบ
Posted @April,22 2009 15.17 ip : 125...166

คิดเองไม่เป็นหรือไง

Comment #5
เขื่อน
Posted @June,29 2009 16.47 ip : 118...177

เป็นข้อความที่ดีมาก

Comment #6
๑1195
Posted @May,28 2010 15.55 ip : 125...214

ไม่มีความเห็น แต่อยากพิมพ์

Comment #7
นานา
Posted @June,30 2010 10.20 ip : 202...230

ไม่มีความเห็นเหมือนกัน  แต่ยากพิมพ์

Comment #8
น่ารัก
Posted @July,15 2010 23.08 ip : 118...114

ไม่มีความเห็น แต่อยากพิมพ์

แล้วแกอ่านทำไม

ไม่ต้องตอบ

ตรู ไม่อยากรู้

Comment #9
Mufa
Posted @July,20 2010 08.56 ip : 61...74

พูดกันรู้เรื่องดี

Comment #11
ทินกร
Posted @August,29 2010 12.47 ip : 118...81

ขอบคุณครับ

Comment #13
โดแนท
Posted @September,24 2010 10.37 ip : 61...149

คำพูดไม่ดีเลย

Comment #14
5555
Posted @April,11 2011 12.14 ip : 61...200

5555+

Comment #15
เด็กน่าน
Posted @June,16 2011 21.07 ip : 223...159

เป็นข้อความที่ดีและทำให้ถึงการคลอดของเด็กและการเสียชีวิตของแม่ ขอบคุณที่ให้รู้ข่าวสารดีๆแบบนี้

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 1.9570000000001 ms.
request time 15.137 ms.