Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ที่ 4 ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสะปินะ ลาเต๊ะ process
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : สถานีอนามัย : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
ประเภทนวัตกรรม : การประสานงานการทำงาน

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

รายละเอียดโครงการ :

ความเป็นมาและความสำคัญ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นกระบวนการสำคัญกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลาง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับได้ว่ากระบวนการพัฒนาของภาครัฐในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อมุ่งหวังให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น กลับกลายเป็นกระบวนการพัฒนาที่บ่อนทำลายความเข้มแข็งของชุมชน อันส่งผลให้ประชาชนมีลักษณะพึ่งพาภาครัฐมากยิ่งขึ้น โดยลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ประชาชนลดระดับการพึ่งตนเองได้ของประชาชน จึงส่งผลให้เห็นอย่างเด่นชัด ตั้งแต่ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาสังคมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามภาครัฐได้พยายามดำเนินการทุกวิถีการที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมกับสังคมไทย มากำหนดนโยบายและกลวิธีการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาสังคมและชุมชนแบบองค์รวม ทั้งในเรื่องของกาย จิตใจ ทางสังคมและเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งปัญญาและจิตวิญญาณ โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ขึ้น ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 4 มิติ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน บูรณการทุกภาคส่วน โดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานของลักษณะทางสังคม วิถีการดำรงชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในแต่ท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง จนสามารถพึ่งตนเองแบบยั่งยืนต่อไป

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสุขภาพของภาครัฐในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการนำแนวคิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการบูรณการการทำงานทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคประชาคมและเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ เพื่อสามารถแก้ปัญหาทั้งในแง่ของการพัฒนากลไกการแก้ปัญหาของชุมชน การสร้างรูปแบบของการแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถพัฒนาความคิดและองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการคิดและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนภายใต้กลยุทธ์ของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนและทันต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ ร่วมกับแนวทางที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการเริ่มปฏิบัติจริงร่วมกัน (Learning By Doing) โดยเน้นให้ภาคประชาชนในชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในฐานะองค์กรของรัฐที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ มา โดยตลอด จึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพด้วยตนเองหมู่ที่ 4 ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา การบริหารจัดการด้านสุขภาพของชุมชน ตลอดจนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตามวิถีของชุมชน และชุมชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการและพึ่งตนเองโดยทีมสุขภาพ

2. เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถจัดทำแผนสุขภาพในระดับหมู่บ้าน

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : south-251-หมู่บ้านจัดการสุขภาพด้วยตนเอง.pdf
Comment #1
5ปีข้าขพระเจ้าจะเลือตั้ง.ผ.ใหญ่บ้านหมู่ 4-แทนพ่อ
Posted @November,07 2010 10.10 ip : 118...208

+)  :d Frank Park - Mas Boss (P.Y.C)ปูยุดสิตี้ -เทพแห่งอุดมการ-นรก

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 2.147 ms.
request time 6.668 ms.