Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุดา ขำนุรักษ์ draft
ปี พศ. : 2550
หน่วยงาน : โรงพยาบาล : โรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุง
จังหวัด : พัทลุง
ประเภทนวัตกรรม : นวัตกรรมบริการปฐมภูมิในประเด็นการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
รายละเอียดโครงการ :

หลักการและเหตุผล

จากความชุกของโรคเบาหวานที่กำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และอัตราการเพิ่มจะสูงขึ้นในประเทศแถบเอเชีย  เช่นเดียวกับสถานการณ์ดำเนินงานตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงของ จนท. ประจำหน่วยปฐมภูมิ ร.พกงหรา         หลังจากลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแล้วพบกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น    จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 1,088 คน  ขณะนี้ได้ออกตรวจคัดกรองไปแล้วจำนวน  650 คน  พบเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 13     ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจคัดกรองไปแล้วนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและแม่บ้าน   โดยกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ตรวจคัดกรองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน มีอาชีพทำสวนยาง จะออกไปกรีดยางตั้งแต่เช้าและกลับมาบ้านเมื่อใกล้ค่ำบางรายไปรับจ้างกรีดยางที่ต่างจังหวัดกลับบ้านเดือนละครั้ง หรือบางรายปีละครั้ง     ทำให้ จนท. ไม่สามารถบริการตรวจคัดกรองให้แก่กลุ่มนี้ได้ครอบคลุม 100 % จนท. ประจำหน่วยปฐมภูมิ ร.พ กงหราได้เล็งเห็นศักยภาพและบทบาทในเรื่องการดูแลภาวะสุขภาพของสมาชิกของเครือข่ายอสม.  จึงได้เสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ต. คลองทรายขาว  อ. กงหรา  จ. พัทลุง  จำนวน  60,000 บาทเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติและเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดให้กับหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิจำนวน 5 หมู่บ้านโดยครอบคลุมหมู่บ้านละ 1 ชุด  พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและลงภาคสนามโดยฝึกปฏิบัติจริงกับกลุ่มเป้าหมายในครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบและได้รับพิจารณาอนุมัติและ จะดำเนินโครงการในเดือนมกราคม  2550  เพื่อให้การตรวจคัดกรองมีความครอบคลุมมากขึ้น

กอปรกับข้อมูลการรักษากลุ่มผู้ป่วยในคลินิกเบาหวานย้อนหลัง 1 ปี ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ร.พ กงหรา พบว่าผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติได้น้อยราย  โดยส่วนใหญ่ค่าระดับน้ำตาลในเลือดมักจะแกว่ง   ซึ่งจะแปรผันตรงกับการบริโภคอาหาร   หากไม่ควบคุมอาหารระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้น  แต่หากควบคุมอาหารได้ดี   ระดับน้ำตาลในเลือดก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติและจากการดูแลในคลินิกเบาหวานผู้ป่วยตอบไม่ได้ว่าตนเองมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจากสาเหตุใด และเมื่อสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายไม่สามารถตอบได้  หน่วยบริการปฐมภูมิ ร.พ กงหราจึงมีความคิดในการจัดทำสมุดบันทึกธนาคารสุขภาพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากสภาพพื้นที่ในเขตที่รับผิดชองหน่วยบริการปฐมภูมิ ร.พ กงหรา ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม  53 %    ศาสนาพุทธ  47 %  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยาง    จึงไม่มีเวลาประกอบอาหารรับประทานเอง  นิยมบริโภคตามร้านอาหาร  ร้านน้ำชา   ตลาดนัดที่จำหน่ายอาหารถุงหรืออาหารจานเดียว    สำหรับประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมักจะฝากท้องไว้กับร้านน้ำชา   อาหารที่จำหน่ายประกอบไปด้วยข้าวเหนียวสังขยา  ข้าวเหนียวปิ้ง  น้ำชา  กาแฟ  ปาท๋องโก๋  โรตี ข้าวมันไก่   ข้าวหมกไก่   ข้าวเหนียวไก่  รวมทั้งยังมีผลไม้ตามฤดูกาล  ( ทุเรียน ,เงาะ และลองกอง )ซึ่งสามารถรับประทานได้ตลอดทั้งปี   จะเห็นได้ว่าอาหารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ให้แคลอรี่สูง   ร่วมกับประชาชนขาดการออกกำลังกาย  จึงทำให้ค่าดัชนีมวลกายสูง

ดังนั้นหน่วยบริการปฐมภูมิ ร.พ กงหราจึงมีแนวความคิดว่าการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้มีประสิทธิภาพจะอาศัยเจ้าหน้าที่และตัวผู้ป่วยอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องมีทีมสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วยผู้ป่วย  ครอบครัว  อสม.  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาดูแลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและยังเป็นการส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนทั่วไปในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาของครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ  ด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการดูแลแบบองค์รวม
2.เพื่อลดและชลอภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3.เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพในการดูแลควบคุมผู้ป่วยโรคเบาหวานและประชาชนกลุ่มเสี่ยงตลอดจนประชาชนกลุ่มปกติ
4.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการทำแผนเพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพโดยรวม
5.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย  ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น มีความสัมพันธ์แบบเข้าอกเข้าใจ   และนำพาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบพึ่งพาตนเองและยั่งยืน

download ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ : 065-โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม.pdf

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 2.064 ms.
request time 5.122 ms.