Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Primary Care Unit Innovation

รายชื่อโครงการ

โครงการที่อยู่ในระหว่างพิจารณา

1.พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการปฐมภูมิ - สมุทรปราการ
2.ให้บริการทันตกรรมถึงบ้านแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ - สมุทรปราการ
3.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุก - สมุทรปราการ
4.ตรวจถึงบ้าน บริการถึงถิ่น ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก - สมุทรปราการ
5.สามดวงใจ สายใยรัก พ่อแม่ลูก - สมุทรปราการ
6.พัฒนาระบบบริการสุขภาพศูนย์สุขภาพชุมชนนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส - สระแก้ว
7.สร้างเครือข่ายเข้มแข็งของชมรมครูผู้ดูแลเด็กเล็ก - สระแก้ว
8.พัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังเบาหวาน ในชุมชน - สระแก้ว
9.ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง - สระแก้ว
10.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในเขตชนบท - สระแก้ว
11.สร้างโลกใหม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชน - สระแก้ว
12.ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้แสงแดดในห้องน้ำ - ลพบุรี
13.ศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนอายุ 35-60 ปี ด้วยแบบบันทึกสุขภาพประจำตัวให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพพื้นที่ - ลพบุรี
14.นวัตกรรมการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพตนเองได้ที่บ้าน - ลพบุรี
15.พัฒนาสื่อสุขภาพตามสภาพปัญหาของพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน - ลพบุรี
16.ศูนย์เด็กเล็กยิ้มสดใส ห่างไกลฟันฝุ - ลพบุรี
17.อสม.ยุคใหม่ใส่ใจเบาหวาน - ระยอง
18.ผักปลอดสารพิษ พิชิตโรค - ระยอง
19.ผักปลอดสารพิษ พิชิตโรค - ระยอง
20.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก และการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานเพื่อสนับสนุนงานเมืองไทยแข็งแรง - ระยอง
21.ชมรมคนไม่กินหวาน มัน เค็ม คำตอบในการจัดการกับปัญหาก่อนเกิดโรค - ระยอง
22.การมอบหมายการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบเจ้าของไข้ในชุมชน - ระยอง
23.ตรวจมะเร็งหญิงทับมา ค้นหาเชิงรุก เพื่อสุขภาพชาวทับมา ภายใต้สาธารณสุขพอเพียง - ระยอง
24.สายใยชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันรู้ทันเบาหวาน - ปราจีนบุรี
25.กลุ่มรวมใจ ต้านภัยเบาหวาน - ปราจีนบุรี
26.กลุ่มรักตนเองเพื่อจะได้อยู่กับคนรักให้นาน - ปราจีนบุรี
27.การป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบบผสมผสาน - ปราจีนบุรี
28.การสร้างเครือข่ายดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.นนทรี - ปราจีนบุรี
29.สร้างสรรค์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำครัวเรือน สู่เครือข่ายการดูแลสุขภาพโดยแกนนำ อสม.ประจำตำบล เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี - ปราจีนบุรี
30.ภาคีเครือข่ายสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจ ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง - ปราจีนบุรี
31.กราฟชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง - ปราจีนบุรี
32.การเข้าค่ายป้องกันและควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน - ตราด
33.อสม.เยี่ยมบ้านต้านโรคความดันโลหิตสูง - ตราด
34.คัดกรองความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไม่พอคลอเรสเตอรอลต่ออีกที - ตราด
35.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดไทย - ตราด
36.เครือข่ายเบาหวานอำเภอเมืองตราด - ตราด
37.จากกลุ่มสู่วิทยากร - ชลบุรี
38.การพัฒนาเรียนรู้กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม - ตราด
39.ชุมชนมีสุข - ชลบุรี
40.พัฒนารูปแบบการสื่อสารการรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มสูงอายุ - ชลบุรี
41.แคมป์ต่างด้าวน่าอยู่ - ชลบุรี
42.การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง - ฉะเชิงเทรา
43.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ของผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ สถานีอนามัยหนองไม้แก่น - ฉะเชิงเทรา
44.ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้แกนนำนักเรียนประจำบ้าน - ฉะเชิงเทรา
45.ด้วยรักและห่วงใย ดูแลร่างกายและจิตใจ ในกลุ่มวัยสูงอายุ - ฉะเชิงเทรา
46.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยกระบวนการกลุ่มเพื่อนสอนเพื่อน - ฉะเชิงเทรา
47.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน โดยเยาวชนและญาติผู้ป่วย - ฉะเชิงเทรา
48.การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและองค์กรในชุมชน ในการสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพ - ฉะเชิงเทรา
49.ขยะสารพัดประโยชน์ - จันทบุรี
50.ตระกูลไข่ยอดพิชิต - จันทบุรี
51.เปิดโลกกว้างสร้างสุขภาพเด็กไทย - จันทบุรี
52.486.โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน - ร้อยเอ็ด
53.214.ชุมชนสร้างสุขภาพ สร้างฮีโร่ - ยโสธร
54.551.โครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน - กาฬสินธุ์
55.367.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน - ศรีสะเกษ
56.60.โครงการป่าข้างบ้านอาหารข้างครัว - บุรีรัมย์
57.365.โครงการจัดการสุขภาพแบองค์รวม - ศรีสะเกษ
58.119.เยาวชนจิตอาสา พัฒนาวัดปลอดสุรา เฉลิมพระเกียรติ80ฯ - ขอนแก่น
59.459.สมุนไพรฟื้นฟู แม่หนูหลังคลอด - ร้อยเอ็ด
60.297.กายภาพบำบัดพัฒนาชุมชน - มหาสารคาม
61.369.พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ - หนองคาย
62.24.ปู่ซวนหลานพากันเซาเหล่า - ร้อยเอ็ด
63.116.โครงการพัฒนาคุณภาพ_ฉบับปรับปรุง_ - มุกดาหาร
64.70.โครงการกองทุนสุขภาพชุมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัวดง - ศรีสะเกษ
65.33.ธงเหลืองพิชิตชัยไข้เลือดออก - นครราชสีมา
66.347.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน - สกลนคร
67.346.อบรมเครือข่ายเข้าค่ายความดันโลหิตสูงและพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ - สกลนคร
68.345.โครงการผู้อำนวยความผาสุกประจำหมู่บ้าน - สกลนคร
69.318.นวัตกรรมการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น - อำนาจเจริญ
70.105.การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ - ขอนแก่น
71.554. พัฒนารูปแบบนวัตกรรม อ.บุ่งคล้าปลอดภัยโรคไข้เลือดออก - หนองคาย
72.553.จัดตั้งเครือข่ายเกลือเสริมไอโอดีนโดยชุมชนมีส่วนร่วม - มุกดาหาร
73.550. Portfolio ของอสม. นำสู่สุขภาพวะที่ดีแบบยั่งยืน - ชัยภูมิ
74.538_3โครงการระบบบริการฯ - มุกดาหาร
75.536.โครงการจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชน - มุกดาหาร
76.527.โครงการคนบ้านเหลื่อมหัวใจดี_แก้ไข9มีค50_ - นครราชสีมา
77.526.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถึชีวิตของผู้ป่วย - เลย
78.517.เสริมสร้างพลังทีมมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนระดับหมู่บ้าน - สุรินทร์
79.516.เรียนเสริมสร้าง สุขภาพภาคประชาชน - หนองบัวลำภู
80.514.รวมใจภักดิ์ รักบ้านเกิด - หนองบัวลำภู
81.513.ประชาคมสุขภาพพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง - หนองบัวลำภู
82.511.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลุ - หนองบัวลำภู
83.509.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดัน - หนองบัวลำภู
84.508.ออกหน่วยภาคีสร้างสุขภาพ - หนองบัวลำภู
85.507.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานแบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจ สดใสทั้งผู้ให้และผู้รับ - หนองบัวลำภู
86.506.โครงการจัดหายาจำเป็นประจำครอบครัว - นครราชสีมา
87.503.ห่วงใยภายในใส่ใจภัยหญิง - หนองบัวลำภู
88.501.เด็กรักบ้าน - หนองบัวลำภู
89.495.พัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบองค์รวม - ร้อยเอ็ด
90.485. พลังแม่บ้านร่วม ต้านไข้เลือดออก - ร้อยเอ็ด
91.483. ฉันทนารักษ์สุขภาพ - ร้อยเอ็ด
92.478. อย่าฆ่าเราเลยท่าน สงสารเถอะ _การคุ้มครองผู้บริโภค_ - ร้อยเอ็ด
93.475.โครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุ - ร้อยเอ็ด
94.474. ทุ่งกุลาดับบุหรี่ - ร้อยเอ็ด
95.468.การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและการสร้างเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องในการ - ร้อยเอ็ด
96.467. สภาสุขภาพผู้สูงอายุ - ร้อยเอ็ด
97.462.จัดการสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมช - ร้อยเอ็ด
98.452. โครงการออกกำลังกายโดยวิถีชุมชนบ้านห้วยแย้ - ชัยภูมิ
99.441. บ้านนี้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดทรายอะเบท - มุกดาหาร
100.431.สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต ROP - ร้อยเอ็ด
101.426 ครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์ความอบอุ่น - ขอนแก่น
102.423.พัฒนารูปแบบงานเบาหวานเชิงรุกใกล้บ้านใกล้ใจ - หนองบัวลำภู
103.405.ร่วมสร้างเมืองปลอดอุบัติเหตุจราจร สาเกตุนคร 2550 - ร้อยเอ็ด
104.403.อย.น้อยเคาะประตูบ้าน - ร้อยเอ็ด
105.397.การใช้กระดานแม่เหล็กประเมินการกินยาต่อเนื่องในผุ้ติดเชื้อเอดส์ - ร้อยเอ็ด
106.389. การพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของ - ร้อยเอ็ด
107.382. เครือข่ายอาทร - อำนาจเจริญ
108.371. โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ - ศรีสะเกษ
109.356. โครงการหมู่บ้านปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - สกลนคร
110.355.โครงการส่งเสริมการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน - สกลนคร
111.337. นวัตกรรม 2 บาทสร้างสุขภาพ - อำนาจเจริญ
112.336.นางฟ้า...เศรษฐกิจเพื่อชีวิตกับผู้พิการ - อำนาจเจริญ
113.334.ถักทอสายใยเครือข่ายพันธมิตรสร้างสุขภาพ - อำนาจเจริญ
114.328 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม _ชื่อใหม่ว่า การดูแลผู้สูง… - อำนาจเจริญ
115.327.เสริมสร้างไอคิว-อีคิวเด็ก - อำนาจเจริญ
116.326. คลังปัญญาพัฒนาสุขภาพ - อำนาจเจริญ
117.324.การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกทางกายภาพโดยใช้สมุนไพร - อำนาจเจริญ
118.323.เพื่อนช่วยเพื่อนเตือนภัย เบาหวาน - อำนาจเจริญ
119.317ระบบบริการกายภาพบำบัดในชุมชน - ขอนแก่น
120.310.บ้านหนองดู่ร่วมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง - ร้อยเอ็ด
121.300. สานฝันนวดแผนไทยสร้อยดอกหมาก ต.กุดรัง - มหาสารคาม
122.293.สามประสานร่วมใจพัฒนางานสุขภาพจิตในชุมชน - มหาสารคาม
123.286. คุณธรรมของคนในชุมชน_เยาวชนผู้สูงอายุชาวบ้านตำบลดงลิง - กาฬสินธุ์
124.282. ชุมชน วัด อนามัย ดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการ - บุรีรัมย์
125.281ด้านการมีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง - บุรีรัมย์
126.280. พัฒนาเครือข่ายหน่วยควบคุมโรคภาคประชาชน - บุรีรัมย์
127.279โครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยควบคุมโรคภาคประชาชน - บุรีรัมย์
128.276. กล่องสุขภาพดีถ้วนหน้ามีคุณค่าคู่ครอบครัว - บุรีรัมย์
129.273.เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน - บุรีรัมย์
130.272. สภาสุขภาพประชาชนป้องกันภัยไข้เลือดออก - บุรีรัมย์
131.260. การสร้างสุขภาพโดยวิถีชุมชน - มุกดาหาร
132.253.โครงการจัดหายาจำเป็นประจำครอบครัว - นครราชสีมา
133.249. โครงการ”ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชน” - อุดรธานี
134.245. คู่หูมิตรแท้ - อุดรธานี
135.232. โครงการนวัตกรรม “ ได้ยินเสียง มีแฮงหลาย ” - อุดรธานี
136.226. คาราวานสุขภาพเพื่ออำเภอทุ่งฝนแข็งแรง ปี 2550 - อุดรธานี
137.225.ประชาคมร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก - อุดรธานี
138.221.ถังขยะใบใหญ่ป้องกันภัยสุขภาพ - อุดรธานี
139.211. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในชุมชนแบบองค์รวม - มุกดาหาร
140.205.โครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้านพัฒนางานสร้างสุขภาพในชุมชน - กาฬสินธุ์
141.200.โครงการสภาครอบครัว - กาฬสินธุ์
142.189. หน่วยบริการปฐมภูมิพิสัยเวช กับสุดยอดเครือข่ายบริการเชิงรุก - หนองคาย
143.180พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างแผนการดูแลสุขภาพแบบบูรณ… - ขอนแก่น
144.172โครงการองค์กรชุมชนร่วมเรียนรู้แก้ไข้ปัญหาเอดส์และเพศศัก… - ขอนแก่น
145.170.การดูแลกลุ่มเสี่งเบาหวานและความดันนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง - ขอนแก่น
146.168.โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง - ขอนแก่น
147.167. เสริมสร้างพลังอำนาจให้ผู้ป่วยจิตเวช - ขอนแก่น
148.162.โครงการการให้บริการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน - ขอนแก่น
149.158งานสุขภาพจิตโดยชุมชนมีส่วนร่วม - อุดรธานี
150.153.เยาวชนไชยอุดมร่วมใจปลูกผักกางมุ้ง - ร้อยเอ็ด
151.149 โครงการพัฒนาศักยภาพฯ - มหาสารคาม
152.147 โครงการรวมพลังฯตำบลหนองบัว - มหาสารคาม
153.146 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน - ร้อยเอ็ด
154.141_โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อพัฒนาPCUหนองบัวระเหวชัยภูมิ - ชัยภูมิ
155.138โครงการธนาคารยะรีไซเคิล จากรั้วโรงเรียนสู่ชุมชน - ร้อยเอ็ด
156.134. มือปราบ ป.4 อสม.น้อย - หนองคาย
157.124 โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพ อ.ผาขาว จ - เลย
158.123.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนบึงนคร - ร้อยเอ็ด
159.108. บ้าน วัด โรงพยาบาลรวมใจให้ชุมชนชนสุขภาพดี - หนองคาย
160.106.โครงการพัฒนาทีมสุขภาพตำบลหนองสูง - มุกดาหาร
161.103.คาราวานอยู่ดีมีสุข - ชัยภูมิ
162.102. ปปส วัยทีน(ป้องกันปัญหายาเสพติดแลุสุขภาพจิตในวัยรุ่น - ชัยภูมิ
163.100.โครงการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน phase 1 - นครราชสีมา
164.99.รรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครอบครัวส่งมข[1] - นครราชสีมา
165.97.การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกชะอม - กาฬสินธุ์
166.95. อบรมเครือข่ายเข้าค่าย กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและพัฒนาโปรแกรม - สกลนคร
167.93บูรณาการงานสุขภาพจิต เครือข่ายชุมชน - ชัยภูมิ
168.92. ร่อนตะแกรงชุมชน สืบค้น เบาหวาน ผสมผสานความร่วมมือ - ยโสธร
169.89กองทุนพัฒนาสุขภาพดอนหินงาม - กาฬสินธุ์
170.85.สร้างสัมพันธ์วันครอบครัว - ศรีสะเกษ
171.75.โครงการพัฒนาระบบป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมในชุ… - ศรีสะเกษ
172.49 โครงการร่วมมือร่วมใจห่วงใยสุขภาพชุมชน_สู่เป้าหมายเมืองไ… - กาฬสินธุ์
173.42.บูรณาการสุขภาพปฐมภูมิในวิถีชุมชนเม็กดำ - มหาสารคาม
174.41. เห็ด โบนัสของคนรักษ์ธรรมชาติ - บุรีรัมย์
175.39 โครงการรำมวยโบราณ วิถีอาหาร สืบสานวัฒนธรรม เพื่อการสร้า… - นครพนม
176.34.โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS) และระบบผังเครือญาติ ร่วมกับระบบฐานข้อมูลศูนย์สุขภาพชุมชน (HCIS) - สกลนคร
177.15 โครงการประชาชนสุขภาพดีด้วยฝีมือแกนนำ - ชัยภูมิ
178.14 ชุมชนรักษ์สุขภาพ_มุกดาหาร - มุกดาหาร
179.10. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพและสังคมแรงงานนอกระบบ - ขอนแก่น
180.3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเรียน - สุรินทร์
181.558.โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติการ - กาฬสินธุ์
182.523.โครงการสร้างงานสร้างคุณค่าฯ - อุบลราชธานี
183.500 ขยับกายสบายชีวีด้วยฤาษีดัดตน - หนองบัวลำภู
184.497.ลดต้นทุนการผลิต สร้างสุขภาพชีวิตด้วยมูลสัตว์ - ชัยภูมิ
185.427.เสริมสร้างความรู้และให้คำปรึกษาแก่หญิงที่มีความเสี่ยง - ร้อยเอ็ด
186.385 ครอบครัวสดใส ใส่ใจสุขภาพ - อำนาจเจริญ
187.381. ธนาคารน้ำใจ ให้คนพิการ - อำนาจเจริญ
188.305 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพผส - มหาสารคาม
189.294 สานสามวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ - มหาสารคาม
190.278. พัฒนาศักยภาพผู้พิการในชุมชนตำบลหนองปล่อง - บุรีรัมย์
191.274 โครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน - บุรีรัมย์
192.264.การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอาย - บุรีรัมย์
193.235 ศึกษาผลการใช้มะกรูดควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย - อุดรธานี
194.204 ผู้ดูแลสุขภาพประจำครอบครัว - กาฬสินธุ์
195.175 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดูแลผส - ขอนแก่น
196.163 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุ… - ขอนแก่น
197.155 เครือข่ายร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก - ร้อยเอ็ด
198.125. ครอบครัวปลอดสุรา - ขอนแก่น
199.117.การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมข… - ขอนแก่น
200.96.พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านโดยอาสาสมัคร - สุรินทร์
201.55.โครงการกองบุญสุขภาพไทบ้าน - อำนาจเจริญ
202.25.การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองโดยใช้กราฟในผู้ป่วย - ขอนแก่น
203.โครงการ "กล่องข่าวร้านโกปี๊" - ภูเก็ต
204.โครงร่างนักพัฒนาสุขภาพชุมชน เครือข่าย 7 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง - พัทลุง
205.557. โครงการพัฒนากลไกการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานในศูนย์สุขภาพชุมชน - ร้อยเอ็ด
206.556.โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพ - ร้อยเอ็ด
207.555. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภ - ชัยภูมิ
208.544. กระบวนการส่งเสริมความสามารถของประชาชน ในการให้คุณค่าและการเลือกสรรการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง - เลย
209.505. สภาประชารัฐเพื่อสุขภาวะ - หนองบัวลำภู
210.504. กีฬาเพื่อการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู
211.477. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. - ร้อยเอ็ด
212.476.กระบวนการ จัดตั้งคลินิกป้องกันและดูแลแผลโดยใช้รองเท้าและแผ่นโฟมในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อสร้างการมีส่ว - ร้อยเอ็ด
213.460.บริการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน - ร้อยเอ็ด
214.439. พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน - ร้อยเอ็ด
215.408.โครงการบริการใกล้ใจเครือข่ายเบาหวาน - ร้อยเอ็ด
216.406 การพัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - ร้อยเอ็ด
217.384. นวัตกรรมการออกกำลังกายสามวัยด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายอัจฉริยะภูมิปัญญาท้องถิ่น - อำนาจเจริญ
218.383. โครงการนวัตกรรมโรงเรียนเบาหวาน - อำนาจเจริญ
219.342. นวัตกรรม พยาบาล ใกล้ใจ ห่วงใยเบาหวาน - อำนาจเจริญ
220.341. คลินิกสุขภาพเท้าและคลินิกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่ชุมชน - อำนาจเจริญ
221.332. นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย - อำนาจเจริญ
222.309. โครงการ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเครือข่ายจิตอาสาในชุมชน - ร้อยเอ็ด
223.307. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - นครราชสีมา
224.298.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเบาหวานในชุมชน - กาฬสินธุ์
225.296.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ญาติ และผู้ป่วยเบาหวาน - มหาสารคาม
226.259. โครงการ การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในชุมชน - นครพนม
227.243. โครงการDM หนองไฮ - อุดรธานี
228.237.โครงการชุมชนร่วมใจ แก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน - อุดรธานี
229.236. นวัตกรรมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ - อุดรธานี
230.220.เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองค์รวมของสถานีอนามัยโสมเยี่ยม - อุดรธานี
231.207. นวัตกรมที่ หนองคาย - หนองคาย
232.196. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน - กาฬสินธุ์
233.127.โครงการ พัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวม - ขอนแก่น
234.77. โครงการ 1 ปี 4 ครั้ง พลังเยาวชน(Club 25) - ศรีสะเกษ
235.66. ศักยภาพกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่การดูแลสุขภาพชุมชน - ขอนแก่น
236.45. โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรสร้างสุขภาพ(จัดตั้งสภาสุขภาพ)ตำบลปราสาท - ศรีสะเกษ
237.31.โครงการหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน - นครราชสีมา
238.26.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี2550 - กาฬสินธุ์
239.23.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน - บุรีรัมย์
240.20. เครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลห้วยหิน - บุรีรัมย์
241.16 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน - ยโสธร
242.9. พัฒนาบริการสถานีอนามัยแบบมีส่วนร่วม - หนองบัวลำภู
243.552.โครงการนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโดยชุมชนมีส่วนร่วม - หนองคาย
244.549.โครงการทางเลือกใหม่การแพทย์แผนไทยชุมชน - นครพนม
245.545.โครงการ แกนนำเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน - ชัยภูมิ
246.537.โครงการเครือข่ายสื่อเพื่อสุขภาพ อ.น้ำพอง 29 ธ.ค.49 - ขอนแก่น
247.530.โครงการ การสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ - ชัยภูมิ
248.529.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชน ตำบลอรพิมพ์ - นครราชสีมา
249.525.โครงการทำแผนด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ขอนแก่น
250.524.โครงการการประยุกต์การส่งศีลกับการเยี่ยมบ้าน - อุบลราชธานี
251.515.โครงการชุมชนสุขภาพดีบนวิถีความพอเพียง ปี 2549 - หนองบัวลำภู
252.502.โครงการแพทย์แผนไทย สถานีอนามัยวังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู
253.470.โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการภาคีร่วมใจไทโพธิ์ทอง - ร้อยเอ็ด
254.454.โครงการชุมชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยผู้สูงวัยสุขภาพดี - ขอนแก่น
255.453.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - นครพนม
256.451.โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ - ขอนแก่น
257.446.โครงการสร้างระบบป้องกันอุบัติเหตุ - ขอนแก่น
258.440.โครงการ ยาใจชุมชน - สุรินทร์
259.434.โครงการชุมชนเข้มแข็งลดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช - ร้อยเอ็ด
260.418. โครงการ SEX_ใสๆวัยแรกรุ่น - ร้อยเอ็ด
261.414 .ผู้สื่อข่าวสุขภาพชุมชนผ่านคลื่นใสๆ วิทยุท้องถิ่นไทเมย - ร้อยเอ็ด
262.410.โครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แบบสองวัยหัวใจเดียวกัน - ร้อยเอ็ด
263.399. โครงการนวตกรรมการพัฒนาแพทย์แผนไทย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด
264.395.โครงการ จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Palliative care center - ร้อยเอ็ด
265.375.โครงการ เครือข่ายเบาหวานแบบเพื่อนดูแลเพื่อน(หมู่เพิ่งหมู่) - หนองบัวลำภู
266.374.โครงการผู้สูงอายุร่วมใจ พัฒนาคนไทยให้แข็งแรง - หนองบัวลำภู
267.364.โครงการการค้นหาบุคคลสุขภาพดีในชุมชนแล้วขยายผลต่อ - ศรีสะเกษ
268.354.โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม - สกลนคร
269.353. โครงการบูรณาการด้านสุขภาพแบบไตรภาคี - สกลนคร
270.350.โครงการอบรมเครือข่ายกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเบาหวาน1 - สกลนคร
271.343.โครงการตำบลบางทรายห่างไกลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน - มุกดาหาร
272.338.โครงการเครือข่ายสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(ปรับปรุงแล้ว) - อำนาจเจริญ
273.319.โครงการ 60 ปี ถนนสุขภาพ104แก้ไข - อำนาจเจริญ
274.316.โครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการปฐมภูมิ - ร้อยเอ็ด
275.313.โครงการ รักลูกให้ถูกทาง ปลูกฝังคุณธรรม ชี้นำความดี - ร้อยเอ็ด
276.312.โครงการสร้างฝันรู้ทันเบาหวาน Day Camp - ร้อยเอ็ด
277.308.โครงการถักทอสายใยใออุ่นรัก phase2 (โครงการสร้างฝันเด็ก) - ร้อยเอ็ด
278.304.โครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ - มหาสารคาม
279.288.โครงการ การพัฒนาสุขภาวะชุมชนโดยกลุ่มแกนนำพื้นที่กาบเชิง - สุรินทร์
280.277. โครงการพัฒนาศักยภาพผ้พิการในชุมชน - บุรีรัมย์
281.271.โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองค์รวม - บุรีรัมย์
282.265.โครงการ ร่วมแรง กาย ใจ สานสายใยผูกพัน พัฒนา ฟื้นฟู คุณภาพชีว - บุรีรัมย์
283.240.โครงการสภาสุขภาพ - อุดรธานี
284.228.โครงการความเงียบที่น่ากลัว - อุดรธานี
285.224.โครงการมะกรูดไทยพิชิตไข่ยุงลาย1 - อุดรธานี
286.219.โครงการครอบครัวร่วมด้วยชุมชนช่วยกันแก้ไข - อุดรธานี
287.208.โครงการนวัตกรรมรพ.ขอนแก่น - ขอนแก่น
288.203. โครงการหิ้วถุงยามาตามนัด - กาฬสินธุ์
289.199.โครงการหมู่บ้านจัดการเบาหวาน - กาฬสินธุ์
290.193.โครงการดูแลผู้ติดเชื้อและครอบครัวโดยกลุ่มเพื่อนเด็กและเยาวชนตำบลกาบเชิง - สุรินทร์
291.27.โครงการการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยวัฒโรคที่เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข - เลย
292.188 .โครงการ เครือข่ายการดูแลเด็กพิเศษ จังหวัดขอนแก่น - ขอนแก่น
293.187.โครงการเยาวชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ - มหาสารคาม
294.151.โครงการสนับสนุนการพัฒนานวตกรรมของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ.doc2 - ขอนแก่น
295.148.โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลหนองโน - มหาสารคาม
296.126.โครงการ ไม่มีเขาเราก็เป็นเด็กดีได้1 - สุรินทร์
297.118.โครงการขยายเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการมีส่วนร่วมในการดูแ - ชัยภูมิ
298.115.โครงการสภาสุขภาพคูเมือง - อุบลราชธานี
299.113.โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังศูนย์สุขภาพชุมชนแก้งไก่ - หนองคาย
300.110.โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตสถานีเติมใจคลายทุกข์ - หนองคาย
301.83.โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพคนพิการ - ศรีสะเกษ
302.74.โครงการเพื่อนคู่คิดมิตรชุมชน - ศรีสะเกษ
303.73.โครงการ เครือข่ายพระภิกษุ เพื่อการลด ละ เลิก สุราและอบายมุข(วัดต้นแบบ) - ศรีสะเกษ
304.68.โครงการโรงพยาบาลสถานีอนามัยบ้านเหล่าสร้างถ่อ - มุกดาหาร
305.65. โครงการเครือข่ายคลายทุกข์ ลด ละ เลิก ดีกรี เยาวชนตำบลหนองกอมเกาะ - หนองคาย
306.56.โครงการป้ายนี้มีรางวัล - ชัยภูมิ
307.54.โครงการเป็นสุข พ้นทุกข์จากเหล้า - ชัยภูมิ
308.52.โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - นครราชสีมา
309.48.โครงการการบริโภคเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืน - อุบลราชธานี
310.47.โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน - ร้อยเอ็ด
311.22.โครงการการบริโภคเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืน - อุบลราชธานี
312.19.โครงการภูมิปัญญาไทบ้าน สร้างเสริมเศรษฐกิจแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ - มหาสารคาม
313.18.เชิดชูผู้สูงวัย ร้อยใจสู่ชุมชน สานสืบค้นภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาภาพ - ยโสธร
314.6.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบวิถีประชาภูมิปัญญาพื้นบ้าน - นครราชสีมา
315.โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ใส่ใจโรค... (จุด จุด จุด) สถานีอนามัยตำบลนาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร - ชุมพร
316.โครงการพัฒนากลุ่มแกนนำในโครงการบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่องและครบครัน - ชุมพร
317.โครงการคลินิกพัฒนาต้นทุนความเป็นอัจฉริยะ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร - ชุมพร
318.พัฒนาเครือข่ายแกนนำกายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนตำบลท่าวุ้ง - ลพบุรี
319.การพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายอย่างยั่งยืน โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม - ลพบุรี
320.พัฒนานวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน - ลพบุรี
321.เคลื่อนไหวสู่การเปลี่ยนแปลง - ชลบุรี
322.การบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน - ชลบุรี
323.ราษฎร์ รัฐ ท้องถิ่น ร่วมใจพัฒนาร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ สู่การท่องเที่ยวปี 2550 - ชลบุรี
324.สร้างความสำคัญในตนเองต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในสตรีอายุ 14 - 19 ปี - ชลบุรี
325.ยุวชนไทยเครือข่ายสุขภาพ - ชลบุรี
326.พันธมิตรสุขสันต์ ใส่ใจสุขภาพชุมชน - ชลบุรี
327.สื่อสร้างสุข - ชลบุรี
328.เครือข่าย NCD สร้างสุขภาพ - ตราด
329.สองพันธมิตร พิชิตยาเสพติด พิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใช้สมุนไพร - ตราด
330.รูปแบบการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยชุมชนมีส่วนร่วม - สระแก้ว
331.ผู้นำชุมชนห่วงใยใส่ใจผู้พิการและผู้ป่วยจิตเวช - สระแก้ว
332.ครอบครัวสุขภาพดี โดยภาคีในชุมชน - สระแก้ว
333.อย.น้อยวังไพรประสานใจสร้างสุขภาพดี - สระแก้ว
334.เคาะประตูบ้าน ประสานใจ ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก - สระแก้ว
335.แข็งแรง สดใส สมวัย สมส่วน เพื่อมวลชนบ้านห้วยโจด - สระแก้ว
336.อย.น้อยห่วงใยใส่ใจชุมชน - สระแก้ว
337.ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - สระแก้ว
338.พัฒนารูปแบบเครื่องมือควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโลซิส - สระแก้ว
339.บ้านน่าอยู่สู่สุขภาพดี - สระแก้ว
340.การศึกษาหารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในการควบคุมป้องกันโรค/ดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน และกลุ่มเสี่ยง ของตำบลแม่สุก - พะเยา
341.Plot กราฟสร้างสุขภาพ - ตราด
342.พัฒนาสถานีอนามัยเขตอำเภอเมืองตราด ด้วยมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน โดยระบบ FA - ตราด
343.สื่อสร้างสรรค์สืบสานศิลปะพื้นบ้าน เท่งตุ๊กละครชีวิตพิชิตเอดส์ - จันทบุรี
344.ค่ายผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง พักค้างในชุมชนอำเภอมะขาม - จันทบุรี
345."นมมหัศจรรย์" เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม(พลังสีชมพู) - จันทบุรี
346.ลายแทงสุขภาพศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปัถวี - จันทบุรี
347.รวมพลังสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย - จันทบุรี
348.การเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ - จันทบุรี
349.การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน แบบบูรณาการ - ปราจีนบุรี
350.รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ - ปราจีนบุรี
351.ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านลานทอง กลุ่มนิยมสมุนไพรลานทอง - ปราจีนบุรี
352.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้าน - ปราจีนบุรี
353.เยาวชนสานฝัน สร้างเสริมสถาบันครอบครัว - ปราจีนบุรี
354.สร้างสุขภาพเคลื่อนที่ - ฉะเชิงเทรา
355.ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านโดยนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 - ฉะเชิงเทรา
356.ศูนย์สุขภาพครอบครัว - ฉะเชิงเทรา
357.สร้างเครือข่ายพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาพ - ฉะเชิงเทรา
358.เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้านการจัดการสุขภาพ - ฉะเชิงเทรา
359.การควบคุมสารปนเปื้อนในอาหารของชุมชนโดยชุมชน - ฉะเชิงเทรา
360.พัฒนาการสร้างสุขภาพชุมชนบ้านต้นนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อต่อยอดกองทุนชุมชนโดยใช้บัญชีรับจ่ายครัวเรือน เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างพอเพียง - ฉะเชิงเทรา
361.ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - ฉะเชิงเทรา
362.การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน - ฉะเชิงเทรา
363.พัฒนาทีมสุขภาพชุมชน หนทางแห่งการสร้างสุขภาพแบบพอเพียง - ฉะเชิงเทรา
364.พัฒนาออกแบบวิธีการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกให้เหมาะสมกับบริบทรายหลังคาเรือน - ฉะเชิงเทรา
365.ภาคีร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ - ฉะเชิงเทรา
366.สร้างความสมดุลแก่ผู้ด้อยโอกาส - ฉะเชิงเทรา
367.ศูนย์สุขภาพในหมู่บ้าน - ระยอง
368.เลิกบุหรี่ เลิกจน เลิกกังวลกับปัญหาสุขภาพ - ระยอง
369.ชมรมผู้สูงอายุในฝัน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2550 - ระยอง
370."ชมรมผู้มี BMI เกิน" กับการลดค่า BMI อย่างมีประสิทธิภาพ - ระยอง
371.การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยในด้วยวิถีพุทธ - ระยอง
372.คาราวานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพ - ระยอง
373.กลุ่มผู้นิยมสมุนไพรและชมรมพื้นบ้านในการมีส่วนร่วมพัฒนาการแพทย์แผนไทยในชุมชน - ระยอง
374.ดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงโดยการแพทย์แผนไทย - ระยอง
375."Food Spy Network & Call Center กับการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับชุมชน" - ระยอง
376.ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยตำบลนาขวัญ - ระยอง
377.นวัตกรรมบูรณาการเพื่อหลอดเลือดดีกับวิถีชีวิตที่พอเพียง - อ่างทอง
378.สืบสานภูมิปัญญาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต - อ่างทอง
379.ดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม ด้วยมาตรฐาน 5 ดาว - อ่างทอง
380.กะลาสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลชัยนาท - ชัยนาท
381.ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอายุ 3-5ปี - ชัยนาท
382.พัฒนารูปแบบออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านกล้วย - ชัยนาท
383.ชุมชนสะอาดเจ้าพระยาสวยงาม - ชัยนาท
384.เครือข่ายชุมชนคุ้มครองผู้บริโภค อย.น้อย - ชัยนาท
385.อาสาสมัครควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท - ชัยนาท
386.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลชมรมผู้สูงอายุ - ชัยนาท
387.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ดัชนีมวลกาย ของเครือข่ายสุขภาพ ระดับ หมู่บ้าน - ชัยนาท
388.เสริมสร้างและพัฒนารูปแบบหมู่บ้านสร้างสุขภาพต้นแบบ - ชัยนาท
389.ส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภค ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท - ชัยนาท
390.การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-6 ปี เพื่อสุขภาพดี ชีวีแข็งแรง - ชัยนาท
391.เพื่อนใจวัยชรา - ชัยนาท
392.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือนบ้านนางลือ - ชัยนาท
393.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชนด้วยชุมชน - ชัยนาท
394.การพัฒนานวัตกรรมปฐมภูมิในผู้ป่วยเรื้อรัง - กาญจนบุรี
395.โครงการเพื่อนบ้านสุขภาพดี โดย อาสาสมัครสาธารณสุข สอ - กาญจนบุรี
396.อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวพม่า - กาญจนบุรี
397.นำร่อง 1 ยสร 1 อสม 1 ผู้ป่วย ห่วงใยสุขภาพชุมชน - กาญจนบุรี
398.กองทุนเงินบาท อสม เกื้อหนุนชุมชน - กาญจนบุรี
399.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ - กาญจนบุรี
400.ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชนโดยชุมชน - กาญจนบุรี
401.ส่งเสริมสุขภาพกายจิต ผู้สูงอายุ ปี2550 - กาญจนบุรี
402.อาสาสมัครน้อยห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยเรื้อรัง - กาญจนบุรี
403.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลเด็กน้อย ร้อยสายใยในครอบครัว - กาญจนบุรี
404.โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์สุขภาพดีไม่มีอ้วน - นครนายก
405.ควบคุมระดับน้ำตาลตามหลักโภชนาการแบบพื้นบ้าน - นครนายก
406.รู้ทันป้องกันโรคความดันสูง - นครนายก
407.ภูมิปัญญาไทยแก้ไขโรคกรรมกร - นครนายก
408.ชมรมเบาหวาน บ้านฝั่งคลอง - นครนายก
409.ดาวกระจาย - นครนายก
410.โปรแกรมสุขภาพสร้างเครือข่ายสู่ชุมชน - นครนายก
411.แกนนำผู้สูงวัยใส่ใจดูแลสุขภาพครอบครัว - นครนายก
412.นักโภชนาการน้อย - นครนายก
413.มะกรูดน้อย-สอยลูกน้ำ - นครนายก
414.พัฒนาต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน - นครนายก
415.ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และชมรมผู้สูงอายุ โดยวิถีชาวบ้าน - นครนายก
416.ผู้กำกับประจำบ้านตำบลโพธิ์แทน - นครนายก
417.ดูแล ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ - นครนายก
418.ร่วมกันสานฝันเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - นครนายก
419.สร้างเสริมสุขภาพคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต เชิงรุก - นครปฐม
420.สัมฤทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยใช้หลักการ”หมู่บ้านจัดการสุขภาพ - นครปฐม
421.พัฒนาเชิงรุก การส่งเสริมสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง - นครปฐม
422.สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ - นครปฐม
423.วัยรุ่นไทยร่วมใจต้านมะเร็งเต้านม - นครปฐม
424.วัยใสใส่ใจสุขภาพฟันดี - นครปฐม
425.พัฒนาระบบบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูก - นครปฐม
426.พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน - นครปฐม
427.พัฒนานวัตกรรมการดูแลเด็กออทิสติกและภาวะปัญญาอ่อน ในรูปแบบคลินิกกระตุ้นพัฒนาการในศูนย์สุขภาพชุมชน - ประจวบคีรีขันธ์
428.นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยครอบครัวและชุมชน - ประจวบคีรีขันธ์
429.โครงการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วยภูมิปัญญาไทย หนึ่งพี่เลี้ยง หนึ่งผู้ป่วยเรื้อรัง - ประจวบคีรีขันธ์
430.พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับ อสม สู่ อสม เวชปฏิบัติครอบครัว - ประจวบคีรีขันธ์
431.ธนาคารสุขภาพเคลื่อนที่ในหมู่บ้านนาวัลเปรียง - ประจวบคีรีขันธ์
432.พัฒนาทีมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน - เพชรบุรี
433.นำแพทย์แผนไทยเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชน - เพชรบุรี
434.ดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีคุณภาพ - ราชบุรี
435.การพัฒนาทีมสุขภาพให้มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบเอื้ออาทรของชุมชนประจำหมู่บ้าน - ราชบุรี
436.อาสาสมัครสาธารณสุขระดับเยาวชน ร่วมสร้างชุมชนพัฒนาคนสุขภาพแข็งแรง - ราชบุรี
437.นิทานเพื่อน้อง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหนองสองห้อง - ราชบุรี
438.พัฒนาการจัดระบบการบริการสุขภาพที่บ้าน"บ้านคือโรงพยาบาล" - ราชบุรี
439.สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบยั่งยืน - ราชบุรี
440.ก่อนตะวันรุ่ง - ราชบุรี
441.การจัดการขยะในครัวเรือนตำบลประสาทสิทธิ์ - ราชบุรี
442.เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริการสุขภาพที่บ้าน - ราชบุรี
443.นวัตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของชาวตำบลคูบัว - ราชบุรี
444.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ(สุพรรณบุรี) - อ่างทอง
445.โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบพอเพียง(สุพรรณบุรี) - อ่างทอง
446.โครงการจุดประกายความคิดพลิกชีวิตสู่สังคม (สุพรรณบุรี) - อ่างทอง
447.โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานฉลิมพระเกียรติ(สุพรรณบุรี) - อ่างทอง
448.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและผู้มีปัจจัยเสี่ยงโดยใช้เครือข่ายทางสังคม - สิงห์บุรี
449.โครงการการให้บริการรูปแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Center) - สิงห์บุรี
450.โครงการถักทอสายใยด้วยแรงแห่งรัก - สิงห์บุรี
451.โครงการคลินิโรคเรื้อรังใกล้บ้านใกล้ใจ - สิงห์บุรี
452.โครงการตลาดนัดสุขภาพ - สิงห์บุรี
453.โครงการสามเหล่าทัพร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก - สิงห์บุรี
454.รำวงย้อนยุคกับการออกกำลังกายที่ตำบลแม่ลา - สิงห์บุรี
455.โครงการผู้นำชุมชนเสือขบใส่ใจดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อป่องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด - สระบุรี
456.โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบพอเพียงตำบลม่วงงาม - สระบุรี
457.ครอบครัวสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่บ้าน - สระบุรี
458.โครงการเบาหวานร่วมใจ ห่างไกลโรคแทรกซ้อน - สมุทรสาคร
459.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกและเสริมสร้างสุขภาพในสตรีผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำสมุทรสาครและอบรมส - สมุทรสาคร
460.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองโดยครอบครัวมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเบาหวานชุมชนกระดังงา - สมุทรสงคราม
461.โครงการบูรณาการสืบสานภูมิปัญญานวดไทยสู่วิสาหกิจชุมชน - สมุทรสงคราม
462.โครงการโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - สมุทรสงคราม
463.โครงการศูนย์สร้างสุขชุมชนคลองโคน(ครอบครัวอบอุ่น ชุมนเป็นสุข คืนผู้ด้อยโอกาสร่วมพัฒนาสังคม) - สมุทรสงคราม
464.โครการพัฒนางานแพทย์แผนไทย สู่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโรงหีบ - สมุทรสงคราม
465.ทดลองใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดยุงลายตัวแก่เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี - สมุทรสงคราม
466.มีส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพตนเองและทารกในครรภ์ โดยอาศัยเครื่องมือแบบบันทึกลูกดิ้น - พระนครศรีอยุธยา
467.หุ่นสวยด้วยใจรัก - สมุทรปราการ
468.ดูแลสตรีก่อนคลอดและหลังคลอดแบบบูรณาการ ด้วยการแพทย์แผนไทย - สมุทรปราการ
469.ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร - สมุทรปราการ
470.ส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ - สมุทรปราการ
471.โครงการสร้างเครือข่ายขยายผลลัพธ์สู่การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ - สงขลา
472.โครงการเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับสู่ชุมชน - สงขลา
473.โครงการชุมชนสานใจ..ห่วงใยผู้สูงอายุ - สงขลา
474.โครงการเครือข่ายเยาวชน "เยาวชนอาสาประชาเป็นสุข" - สงขลา
475.โครงการการจัดบริการให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจเลือด และ ตรวจวัณโรคโดยความสมัครใจแบบเคลื่อนที่ในกลุ่มลูกเรือประมง หญิง/ชายขายบริการ และมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณท่าเรือประมง จ.สงขลา และปัตตานี - สงขลา
476.โครงการการพัฒนาระบบการดูแลรักษาแบบองค์รวมในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดภายใต้สิทธิการรักษา โครงการหลักประกันสุขภาพ กรณีศึกษาศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี - สงขลา
477.โครงการปากน้ำสดใสชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม - สงขลา

โครงการที่กำลังดำเนินการ

1.โครงการ ธนาคารขยะในโรงเรียน - กระบี่
2.โครงการจัดการรูปแบบใหม่โดยใช้ภาคีเครือข่ายในชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหลังจากจำหน่าย - ยะลา
3.โครงการธนาคารสุขภาพ (BANK OF HEALTHY) - ปัตตานี
4.โครงการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ - สุราษฎร์ธานี
5.โครงการพัฒนาคุณภาพเยาวชนตำบลฉลุง สู่ขบวนการมีส่วนร่วมบูรณาการสุขภาพ ภายใต้บริบทที่เหมาะสม สู่การเป็นชุมชุนเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง ภายในปีพุทธศักราช 2560 - สตูล
6.โครงการไบท์ซิเคิลทัวร์ - สตูล
7.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ดาระ” สานสายใยสู่ชุมชน - สตูล
8.โครงการสภาสุขภาพ - สตูล
9.โครงการเชื่อมรักจากลูกหลานสู่ครอบครัว - สงขลา
10.โครงการธนาคารหุ้นส่วนสุขภาพ - ยะลา
11.โครงการโมบายสุขภาพและบันทึกเตือนภัยห่างไกลโรค - ภูเก็ต
12.โครงการทวีพลัง (Synergy) สภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดพัทลุง - พัทลุง
13.การจัดการปัญหาของผู้ป่วยเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมของสถานีอนามัยคลองเคียน - พังงา
14.โครงการการจัดบริการให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจเลือด และ ตรวจวัณโรคโดยความสมัครใจแบบเคลื่อนที่ในกลุ่มลูกเรือประมง หญิง/ชายขายบริการ และมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณท่าเรือประมง จ.สงขลา และปัตตานี - ปัตตานี
15.โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ใช้สารเสพ "ติดตามสิทธิที่พึงได้รับภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ"ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี - ปัตตานี
16.โครงการสุขภาพดีเริ่มที่วัด - นครศรีธรรมราช
17.โครงการ "ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน" - นครศรีธรรมราช
18.โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ - นครสวรรค์
19.”ร่มละบาท” ภาคีความห่วงใย ร่วมป้องกันภัยโรคเบาหวาน - ลำปาง
20.พัฒนาคุณภาพชุมชนบนฐานการรักษาอุโบสถศีลกินอยู่อย่างพอเพียง - เชียงใหม่
21.สุขภาพจิตดี เริ่มที่ครอบครัว สุขภาพจิตดี เริ่มที่ครอบครัว - เชียงใหม่
22.สุขภาพดีบนวิถีชีวิตชุมชน - เชียงใหม่
23.โครงการพัฒนารูปแบบและขยายเครือข่าย จดหมาย แทนความห่วงใย จากหมออนามัย ถึงชาวบ้าน และพัฒนาเครือข่ายทีมสุขภาพ - เชียงใหม่
24.คลื่นสุขภาพก้าวไกล หมออนามัยแม่ปั๋งห่วงใยชุมชน - เชียงใหม่
25.โครงการลูกหลานใส่ใจภูมิปัญญาไทย ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนนำร่อง - เชียงใหม่
26.โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุชุมชน ( Day Care Center ) - เชียงใหม่
27.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการจากโรคเรื้อรัง - เชียงใหม่
28.โครงการฟื้นภูมิปัญญารักษาสุขภาพ - เชียงใหม่
29.โครงการโยคะเพื่อสุขภาพเพื่อเพื่อน - เชียงใหม่
30.โครงการการเสริมทักษะ “กระบวนการคิด” เพื่อการมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ ที่เหมาะสมของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน - เชียงใหม่
31.โครงการคลังสมุนไพรพึ่งตนเองของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงใหม่
32.การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านแบบองค์รวม - เชียงราย
33.โครงการสานสายใยใส่ใจรัก - เชียงราย
34.โครงการชุมชนต้นแบบในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - เชียงราย
35.การฟื้นฟูความสัมพันธ์สู่การแก้ปัญหาฐานราก คนเฒ่าคนแก่จี้ตาง - เชียงราย
36.พัฒนาระบบบริการงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ - เชียงราย
37.คลังปัญญาเพื่อการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย - เชียงราย
38.บันไดสู่ความสำเร็จ โครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก - กำแพงเพชร
39.ภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลนายางพลังสร้างเสริมสุขภาพชุมชน - ลำปาง
40.วิถีไทแบบองค์รวมสำหรับเครือข่ายครอบครัวผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำปางหลวง - ลำปาง
41.โครงการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนพึ่งตนเอง เครือข่ายเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง - ลำปาง
42.ครอบครัวสุขใจ เยาวชนวังใหม่พ้นภัยยาเสพติด - ลำปาง
43.โครงการเบาหวานกับการดูแลสุขภาพแบบวิถีไท - ลำปาง
44.ใกล้บ้านใกล้ใจกับการแพทย์แผนไทย - ลำปาง
45.โครงการสืบสานภูมิปัญญาผักพื้นบ้าน - ลำปาง
46.โครงการวังเหนือร่วมใจต้านภัยNCDด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง - ลำปาง
47.โครงการ ภาคีรวมใจต้านภัยบุหรี่ - ลำพูน
48.ศูนย์บริการสุขภาพในชุมชน - ลำพูน
49.“ สุขภาพลานวัด ” เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และผู้สูงอายุ - ลำพูน
50.เครือข่ายโรงเรียนชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข( Healthy Community ) - แม่ฮ่องสอน
51.โครงการนวัตกรรมเปิดโลกความรู้สู่คนชายขอบ งบประมาณปี 2550 - แม่ฮ่องสอน
52.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( Emergency Medieal Service System ) บนพื้นที่สูง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - แม่ฮ่องสอน
53.นวดสานสายใย เยาวชนใฝ่กตัญญู - แม่ฮ่องสอน
54.โครงการการสื่อสารสัมพันธ์เรียนรู้สร้างสุขภาพด้วยทีมงานดนตรีพื้นเมืองเสียงสะล้อ - ซอ - ซึงพื้นบ้านตามวิถีวิถีภูมิปัญญาบ้านเรา - แม่ฮ่องสอน
55.โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพโดยวิถีชุมชน อำเภอบ่อเกลือ - น่าน
56.การใช้พลังชุมชนสร้างกระแสสาธารณะ ลด หวาน มัน เค็ม ออกกำลังกาย และไม่รับมรดกโรค (เบาหวาน ความดันสูง หัวใจ) - น่าน
57.การสร้างเครือข่ายรูปแบบกิจกรรมบริการเพื่อควบคุม และ ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน - น่าน
58.โครงการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยมุมสุขภาพประจำครัวเรือน - น่าน
59.ชุมชนต้นแบบในการลดปริมาณการใช้สารเคมีและขยะโดยใช้ไส้เดือนดิน (ไส้เดือนดิน กลยุทธ์ เปลี่ยน ขยะ ให้เป็นทองคำ) - น่าน
60.โครงการคู่บัดดี้สองขั้ว ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง - น่าน
61.การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยหมอน้อยในชุมชน - น่าน
62.พัฒนาบริการสุขภาพชุมชน ขยายผลคนต้นแบบสุขภาพดี ปรับวิถี - น่าน
63.หมอสามัญประจำหมู่บ้าน - น่าน
64.ชุมชนอ่อน_หวานที่ตำบลม่วงตึ๊ด - น่าน
65.โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม - น่าน
66.โครงการพลเมืองจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านเก็ต - น่าน
67.การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับหมู่บ้านและตำบล - น่าน
68.โครงการพัฒนาระบบดูแลอนามัยแม่และเด็กตำบลดงพญา - น่าน
69.โครงการ “ครอบครัวต้นแบบสร้างสุขภาพ สุขภาวะตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” - น่าน
70.โครงการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง - นครสวรรค์
71.โครงการข้าวกล้องสีมือเรา - นครสวรรค์
72.โครงการผู้หญิงถึงผู้หญิงเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม สถานีอนามัยบ้านหนองตางู ปีงบประมาณ 2550 - นครสวรรค์
73.รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยชมรมเบาหวานบ้านดงน้อยของหมู่ 3 บ้านดงน้อย ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี - นครสวรรค์
74.โครงการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - นครสวรรค์
75.โครงการทีมสุขภาพชุมชนเคลื่อนที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ - นครสวรรค์
76.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบบูรณาการ - นครสวรรค์
77.ห้องสมุดพัฒนาการเด็กปฐมวัยเคลื่อนที่เครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน - แพร่
78.โครงการสนับสนุนกิจกรรม การฟ้อนเจิงประยุกต์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ - แพร่
79.โครงการยางยืด ยืดชีวิตพิชิตโรคข้อ ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - แพร่
80.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ที่ครบถ้วนต่อเนื่อง - แพร่
81.การจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพที่ดีโดยบูรณาการเข้ากับวิถีแห่งชุมชน - แพร่
82.โครงการพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน - แพร่
83.หลักสูตรที่เหมาะสมในกลุ่มโรงเรียนชีวิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเยาวชนตำบลสูงเม่น - แพร่
84.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน - แพร่
85.การใช้สมุนไพรเพื่อรักษาสุขภาพโดยวิถีชุมชน - แพร่
86.โครงการเซียมซีอ่อนหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนปากกาง ต.ปากกาง - แพร่
87.โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU.และสถานีอนามัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Logistics ของ CUP สูงเม่น จังหวัดแพร่ - แพร่
88.Genogram เส้นทางสู่การสร้างสุขภาวะชุมชน - เพชรบูรณ์
89.ชุมชน ร่วมคิด ร่วมใจ มิติใหม่ใส่ใจในความเป็นมนุษย์ - เพชรบูรณ์
90.โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิเครือข่ายหมู่บ้านรักษ์สุขภาพต้านภัยบุหรี่และสิ่งเสพติด - เพชรบูรณ์
91.เติมเต็มบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลตำบลปีที่ ๖ ด้วยบริการรักษาและปรึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์
92.โครงการครอบครัวอบอุ่นเริ่มต้นชีวิตใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์ - เพชรบูรณ์
93.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์
94.เสริมสร้างสุขภาพโดยการประยุกต์หลักธรรม อริยสัจสี่ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ - เพชรบูรณ์
95.โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน - เพชรบูรณ์
96.พัฒนาศักยภาพชมรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองคูณ - พิจิตร
97.อสม.สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน - พิจิตร
98.เครือข่ายหมออนามัยกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ - พิจิตร
99.“เพื่อนช่วยเพื่อน” การจัดโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือกันเองในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน - พิจิตร
100.กระบวนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ…...สู่ความอย่างยั่งยืนเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพิจิตร ปีงบประมาณ 2550 - พิจิตร
101.โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพโดยใช้กระบวนการสภาประชาชน - พิษณุโลก
102.ขับเคลื่อนสู่ การพัฒนาชมรมร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2550” - พิษณุโลก
103.การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ในผู้สูงอายุ (ฟ้อนเจิง) - พิษณุโลก
104.โครงการชมรมรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม - พิษณุโลก
105.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุตำบลวัดตายม - พิษณุโลก
106.โครงการกระเป๋าความรู้สู่การมีสุขภาพดี โดยเครือข่ายแกนนำสุขภาพชุมชน - พิษณุโลก
107.รูปแบบการสร้างอาสาสมัครประจำครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2550 - พิษณุโลก
108.โครงการผู้สูงอายุสืบสานตำนานนครไทย สู่วิถีชีวิตการสร้างสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนครไทย - พิษณุโลก
109.การใช้แผนการตลาดทางสังคม เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านน้ำภาคน้อยและบ้านนาเมือง ต.ป่าแดง - พิษณุโลก
110.โครงการศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบ - พิษณุโลก
111.โครงการกลุ่มแม่บ้านตำบลนาบัวสร้างสุขและปัญญาให้เด็กและเยาวชน - พิษณุโลก
112.โครงการฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ด้วยการแพทย์แผนไทย - พิษณุโลก
113.นวตกรรมบริการเครือข่ายพันธมิตรสร้างสุขประเด็น “ชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างสุข” - พิษณุโลก
114.หมู่บ้านพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเชิงรุก “ บริการในบ้านในใจ สานสายใยชุมชน” ตำบลยางโกลน - พิษณุโลก
115.โครงการ “ชาวเบาหวานวางใจ ห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อน - พิษณุโลก
116.โครงการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนโดยเยาวชน - พะเยา
117.โครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดอันตราย และโรคจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร สถานีอนามัยจำไก่ - พะเยา
118.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้วยภูมิปัญญาไทย - พะเยา
119.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน - พะเยา
120.อาสาสูงวัย - พะเยา
121.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก - พะเยา
122.ค่ายพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน - พะเยา
123.โครงการ ผักลวกพื้นบ้าน อาหารว่าง พิชิตน้ำตาลในเลือด - พะเยา
124.บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ธรรมสานใจในชุมชน - พะเยา
125.สีสะล้อผ่อสุขภาพ สถานีอนามัยตำบลป่าแฝก ปีงบประมาณ 2550 - พะเยา
126.พัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขพื้นที่สูง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา - พะเยา
127.โครงการคลายทุกข์สัญจร - พะเยา
128.ผู้เฒ่าเล่านิทาน จูงมือหลานปฏิบัติธรรม มุ่งนำสู่สุขภาพดี ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2550 - พะเยา
129.โครงการสร้างเสริมศักยภาพชมรมผู้ป่วยเรื้อรังตำบลท่าชัย - สุโขทัย
130.โครงการศูนย์สุขภาพชุมชนสัมพันธ์ มุ่งมั่นให้ประชาชนมีสุขภาพดี สู่คนไทยแข็งแกร่งเมืองไทยแข็งแรง “อนามัยสัญจรปีงบประมาณ 2550” - สุโขทัย
131.การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการกรอบรูปวิทยาศาสตร์ อำเภอศรีนคร - สุโขทัย
132.หน่วยบริการ-สภา – อาสา เพื่อสุขภาพดี - สุโขทัย
133.โครงการจัดวางเครือข่ายระบบการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2550 - ตาก
134.โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนสู่สภาสุขภาพตำบลแม่กาษา - ตาก
135.โครงการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน - อุตรดิตถ์
136.การพัฒนาทีมอาสาสมัครดูแลผู้พิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางกายและการ เคลื่อนไหว - อุตรดิตถ์
137.โครงการพัฒนาอุปกรณ์อเนกประสงค์โดยชุมชนเพื่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และประชาชนที่มีภาวะ BMI เกินมาตรฐาน ตำบลบ้านโคน - อุตรดิตถ์
138.โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกโรคเบาหวานอย่างครบองค์รวม - อุทัยธานี
139.โครงการชุมชนมดเมิน - อุทัยธานี
140.โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานบ้านโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - อุทัยธานี
141.โครงการองค์กรร่วมใจสานฝันให้ผู้สูงอายุ - อุทัยธานี
142.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง - อุทัยธานี
143.โครงการออกกำลังกายโดยใช้มโนราห์ประยุกต์ - สตูล
144.โครงการแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม สถานีอนามัยทุ่งดิน - สตูล
145.การบริการสุขภาพชุมชนแนวใหม่ในการลด ละ เลิกบุหรี่ - สตูล
146.โครงการขยายเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานสู่ชุมชน คปสอ. อ.ละงู จ.สตูล ปีงบประมาณ 2550 - สตูล
147.โครงการ MISTER ห่วงใย ใส่ใจ มะเร็ง - สตูล
148.โครงการนำกีฬาไทเก็กสร้างเครื่อข่ายในกลุ่มเยาวชน - สตูล
149.โครงการโรงเรียนสุขภาพชุมชน อำเภอละงู - สตูล
150.โครงการชมรมพี่ช่วยชมรมน้อง - สตูล
151.โครงการออกกำลังกายเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมฉบับรองแง็งและปัญจะสีละ - สตูล
152.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น - สตูล
153.โครงการส่งเสริมแพทย์ทางเลือกเพื่อการสร้างสุขภาพแบบพอเพียง ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล - สตูล
154.โครงการชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งเสม็ด - สตูล
155.โครงการ การสร้างพลังชุมชน เพื่อลดขยะมูลฝอย ในตำบลบ้านม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา - สงขลา
156.โครงการพันธมิตรสร้างสุขภาพ - สงขลา
157.โครงการสตรีฉลุงใส่ใจอนามัยเจริญวพันธุ์ภายใน 10 นาที - สงขลา
158.โครงการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก - สงขลา
159.โครงการพลังเพื่อนช่วยเพื่อน - สงขลา
160.โครงการคนระโนดห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - สงขลา
161.โครงการเพื่อนรัก - สงขลา
162.โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีสัญจร ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา - สงขลา
163.โครงการมหัศจรรย์จิ๋ว สร้างบ้านในฝัน ชุมชนปลอดขยะ - สงขลา
164.โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ โดยมาตรฐาน 5 อ. - สงขลา
165.โครงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร - สงขลา
166.โครงการศูนย์ express เพื่อผู้พิการ - สงขลา
167.โครงการพัฒนารูปแบบการทำกลุ่มกำลังใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ระนอง
168.โครงการกางเกงสะเดาะห์ เสื้อเกราะหรรษา ค้นหามะเร็ง - ระนอง
169.โครงการ "สานใจ วัยรุ่น สู่สุขภาพจิตดี นำสู่สำนึกรักบ้านเกิด" - ยะลา
170.โครงการ แม่ หมอฟันคนแรกของหนู - ยะลา
171.โครงการรูปแบบการสร้างสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต - ภูเก็ต
172.โครงการส่งเสริมการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนันทนาการนอกสถานที่ ของชมรมสร้างสุขภาพกลุ่มสูงอายุอำเภอป่าพะยอม - พัทลุง
173.โครงการ ลด ละ เลิก เหล้า และ บุหรี่ - พัทลุง
174.โครงการร่วมเคียงข้างอย่างมั่นใจในการป้องกันและดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก - พัทลุง
175.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน แบบองค์รวม โดยชุมชนมีส่วนร่วม - พัทลุง
176.โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลด้านสาธารณสุข - พัทลุง
177.โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเยาวชน : ข้อต่อของพลังชุมชน - พัทลุง
178.โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม - พัทลุง
179.โครงการการผสมผสานการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ - พัทลุง
180.โครงการสร้างเสริมเครือข่ายดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมบูรณาการ ใกล้บ้านใกล้ใจ - พังงา
181.โครงการกองทุนแม่ดูแลชุมชนปลอดยาเสพติดและสุขภาพทุกกลุ่มวัย - พังงา
182.โครงการรวมพลังเพื่อนเบาหวานร่วมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ปัตตานี
183.โครงการพลังชุมชนใส่ใจคู่รักห่างไกลเอดส์ - ปัตตานี
184.โครงการเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน - ปัตตานี
185.โครงการ "เมื่อหนูอยากเป็นหมอ" - ปัตตานี
186.โครงการส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก - ปัตตานี
187.โครงการสายใยชุมชนใส่ใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - ปัตตานี
188.โครงการรักษ์ ห่วงใยสุขภาพแม่และลูกโดยใช้หลักการ 3 ส. - ปัตตานี
189.โครงการธนาคารสุขภาพ (BANK OF HEALTHY) - ปัตตานี
190.โครงการชุมชนร่วมร้อยใจ สานใยรัก สู่ผู้สูงวัย - ปัตตานี
191.โครงการร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน - ปัตตานี
192.โครงการเครือข่ายสร้างสุขเยียวยาเด็กกำพร้าใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวมเน้นสุขภาพพอเพียง ตอน เมื่อหนูถูกทอดทิ้ง - ปัตตานี
193.โครงการหุ้นส่วนสุขภาพ - ปัตตานี
194.กองทุนเงินบาทชุมชนเกื้อหนุนชุมชน - กาญจนบุรี
195.โครงการสร้างแกนนำสร้างสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในครอบครัว - นราธิวาส
196.โครงการชุมชนรักษ์สุขภาพ - นราธิวาส
197.โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ - นราธิวาส
198.โครงการการนวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน - นครศรีธรรมราช
199.โครงการบ้านวังหอนสุขภาพพอเพียง - นครศรีธรรมราช
200.โครงการชุมชนเข้มแข็ง ผู้สูงวัยแข็งแรง - นครศรีธรรมราช
201.โครงการ อสม. ฅนสร้างสุข - ชุมพร
202.โครงการนวัตกรรมศูนย์กายอุปกรณ์ภูมิปัญญา เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน สถานีอนามัยตำบลบ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร - ชุมพร
203.สุนทรีย์สนทนากับการดูแลผู้ป่วยโครเรื้อรัง - กระบี่
204.โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพด้วยตนเอง หมู่ที่ 4 ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี - ปัตตานี
205.โครงการศาสนานำสุขภาพผู้สูงอายุ - ปัตตานี
206.โครงการ "สานใยเครือข่าย กระเป๋าคู่ใจลดความดัน-เบาหวาน สู่มิติองค์รวม" - ปัตตานี
207.โครงการโรงเรียนเตรียมพ่อแม่สู่วัยทีนมุสลิม - ปัตตานี
208.โครงการพัฒนาระบบการดูแล แม่และเด็กด้วยใจโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ปัตตานี
209.โครงการภาคีสื่อสารสายสัมพันธ์สร้างสุข - ปัตตานี
210.โครงการสองวัยรวมใจสร้างสุขภาพ - นราธิวาส
211.โครงการ MINI AIC กับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ต.มูโมะ อ.สุไหงโกลก - นราธิวาส
212.โครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจาก PCU สู่บ้านและชุมชน - นครศรีธรรมราช
213.โครงการอาสาสมัครดูแลคนพิการทางสติปัญญา จิตใจ และพฤติกรรม - นครศรีธรรมราช
214.โครงการเกษตรกรสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช
215.โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษา: ตำบลนาท่ามเหนือ - ตรัง
216.โครงการนวัตกรรม "อสม. Specialist คัดกรอง HT & DM" - ชุมพร
217.โครงการนวัตกรรม "สังคมเครือข่ายสุขภาพ" - ชุมพร
218.โครงการ Care DM Phato Model - ชุมพร
219.โครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัยกับสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ - กระบี่
220.โครงการแกนนำสุขภาพต่างด้าวภาคเกษตรกรรม - กระบี่
221.โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์สุขภาพดีไม่มีอ้วน - นครนายก

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 1. กรอบแนวคิด - 7 มกราคม 2551 | Download
  โครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัยกับสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
 2. บทคัดย่อ - 7 มกราคม 2551 | Download
  โครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัยกับสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
 3. กรอบแนวคิด - 7 มกราคม 2551 | Download
  โครงการแกนนำสุขภาพต่างด้าวภาคเกษตรกรรม
 4. บทคัดย่อ - 7 มกราคม 2551 | Download
  โครงการแกนนำสุขภาพต่างด้าวภาคเกษตรกรรม
 5. บทคัดย่อ - 7 มกราคม 2551 | Download
  โครงการ ธนาคารขยะในโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 15.552 ms.
request time 103.118 ms.