Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

jaruwan's blog

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเบาหวานและพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

by @June,04 2007 15.31 ( IP : 203...197 )

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเบาหวานและพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านศาลางาม ได้จัดค่ายเบาหวานในวันที่ 25 เมษายน 2550โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนำตาลได้ไม่ดี มีการทบทวนองค์ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน อาหารกับเบาหวาน และการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยได้รับเกียรติจากเภสัชกรโรงพยาบาลพนมไพรมาให้ความรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับผู้ป่วยเบาหวานเป็นอย่างดี มีการซักถามข้อสงสัย และประเมินผลการอบรมโดยการซักถาม ผู้ป่วยส่วนใหญ่บอกว่าชอบ ได้รับความรู้ดี เพราะบางครั้งไปรับบริการที่คลีนิกเบาหวาน ไม่มีเวลาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพราะไปแต่เช้าเข้าคิวคนเยอะ ไม่มีเวลาพูดคุย แต่การจัดค่ายเบาหวานทำให้ได้มีการซักถาม ได้เข้ากลุ่มเพื่อนที่เป็นโรคเดียวกัน ทำให้กล้าซักถาม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างผู้ป่วย อยากให้จัดอีก บางคนบางว่าดี ได้ความรู้และได้กินข้าวฟรี และในวันที่ 26 เมษายน 2550ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย อสม. ส.อบต. และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน โดยมีการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โภชนาการในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และให้แบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย อสม และกลุ่มผู้นำชุมชนโดยให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับบทบาทของแต่ละกลุ่มในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน แล้วมีการส่งตัวแทนนำเสนอ ทุกกลุ่มเสนอแนวความคิดในบทบาทของตนเองได้เป็นอย่างดีและมีการจัดตั้งชมรมเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนพร้อมกับสรุปบาบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้าอบรมด้วยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสุดท้ายก็มีการนัดหมายกิจกรรมครั้งต่อไป

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 2.0289999999996 ms.
request time 9.9 ms.