Primary Care Unit Innovation in Thailand + นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ

aroonwun239's blog

งานกาดหมั้วสุขภาพฟันดี

by @July,12 2007 10.36 ( IP : 124...214 )

"กาดหมั้วสุขภาพฟันดี" เป็นกิจกรรมที่สามที่ต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง และเป็นการนำขุมพลังของชุมชนมาร่วมนำเสนอเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมการรณรงค์ลดบริโภคหวานเพื่อหากไกลโรค

ก่อนวันจัดงานก็มีเรื่องประทับใจมากมายเริ่มจากการเชิญกลุ่มองค์กรต่างๆเข้าร่วมคิดและกำหนดรูปแบบของการนำเสนองานต่อประชาชนในชุมชน โดยเชิญ อบต,อสม,ตัวแทนโรงเรียน,ผู้นำชุมชน,ตัวแทนเยาวชนและเจ้าหน้าที่ สอ.ร่วมประชุมในวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ณ.ห้องประชุม ศสช.เหมืองหม้อ บรรยาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้มีการเสนอให้จัดกิจกรรมในวันหยุดเพื่อที่เด็กและประชาชนที่ส่วนใหญ่ไปทำงานและเรียนในเมืองจะได้มีโอกาศได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ส่วนในเรื่องของการนำเสนอผลงานขอให้หมู่บ้านและโรงเรียนร่วมกันจัดเป็นกลุ่มของหมู่บ้านที่อยู่ใกล้หรือมีบุตรหลานไปเข้าโรงเรียนนั้นๆ เพื่อสะดวกต่อการเชื่อมความร่วมมือในอนาคต จึงเป็นที่ตกลงกันว่าจัดเป็นจุมโรงเรียน และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน คือ อบต.รับจัดสถานที่โดยรวมและดูแลเรื่องการจารจรในวันงาน อสม.รับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการผุ้เข้าร่วมกิจกรรมและดูแลแขกผุ้มีเกียรติ เยาวชนรับตกแต่งสถานที่ ผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์และเป็นแกนนำเตรียมกิจกรรมเข้าร่วม โรงเรียนรับพิธีการบนเวทีกลางและพิธีกร สถานีอนามัยเป็นตัวประสานงานและทำหนังสือเชิญส่วนต่างเข้าร่วมงาน จากนั้นแต่ละจุมโรงเรียนหรือชุมนุมโรงเรียนได้ร่วมกันจัดทำแผนที่เดินดินขุมพลังส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เพื่อมองหาจุดเด่นของแต่ละแห่ง สรุปได้คือ โรงเรียนบ้านปทุมจุดเด่นอยู่ที่การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นแทนขนมกรุบกรอบ กิจกรรมกล้วยใบไข่ฟอง โดยกล้วยและไข่ผู้ปกครองร่วมกับชุมชนเป็นผู้สนับสนุน นักเรียนจะได้รับประทานสัปดาห์ละ 2 วัน โรงเรียนบ้านกาซ้องจุดเด่นอยู่ที่มีชุมชนเป้นแหล่งผลิตอาหารประเภมผักผลไม้ปลอดสารพิษและเป็นหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง จึงทำกิจกรรม ขนมพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่สุขภาพดี เป็นการบูรนาการขนมหรือของกินพื้นบ้านพัฒนาเป็นขนมที่เด็กในโรงเรียนชอบ โดยให้เด็กร่วมคิดและทำสุดท้ายคือจัดตั้งชมรมขนมทางเลือก ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ชมรม คือชมรม ข้าวปันลุยสวย ชมรมขนมครัวแม่ ชมรมขนมนมสาว ชมรมนำผลไม้และสมุนไพรเพื่องสุขภาพ หากท่านต้องการชิมขอเชิญมาเยี่ยมชมได้ค่ะ ส่วนโรงเรียนน้องใหม่อีก 2 แห่ง คือโรงเรียนวัดเหมืองค่าได้ใช้ศักยภาพภายในและภายนอกผสมกันได้อย่างลงตัว เนื่องจากขุมพลังภายในโรงเรียนที่สำคัญคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแห่งเดียวที่มีครูจบระดับดอกเตอร์สอนระดับช่วงชั้นที่ 2 และท่านผู้บริหารคณะครูทุกท่านก็ให้ความใส่ใจเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่น่าทึ่งเด็กๆนำเสนอแนวความคิดและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเป็น เพาเวอร์พ้อย กิจกรรมนำเสนอคือ นักวิจัยสุขภาพน้อย โดยงานแรกที่เด็กๆคิดทำคือ นำอัดลมเจ้าปัญหามีการนำเล็บมือลงไปแช่ในน้ำอัดลมแล้วสังเกตุการเปื่อยยุ่ยนำผลมาคาดเดาถึงภัยที่อาจเกิดกับกระเพาะอาหารของคนเรา จากนั้นนำโครงงานมาแต่งเป้นนิทางสอนน้องๆชั้นเล็กต่อไป โรงเรียนสุดท้าย คือ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อจากต้นทุนทางสังคมเดิมเป็นชุมชนพ่อครู-แม่ครู จึงมีปราชญ์ชาวบ้านมากพอควรที่สำคัญเป็นแหล่งหมอพื้นบ้าน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมอาหารเป็นยาเนรมิตรสุขภาพ โดยเน้นในเรื่องของสมุนไพรใกล้ตัวและการเลือกรับประทานอาหารที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วย

ในวันจัดงานเป็นย่างไรดูภาพรูปภาพได้ค่ะ จัดที่ อบต.เหมืองหม้อ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550 เปิดงานโดยท่านประเสริฐ  สีสุข สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ มีท่านผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในตำบลเหมืองหม้อเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน โดยเริ่มจากพิธีเปิด กิจกรรมเล่าของดีแต่ละจุมโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ท้ายสุดเป็นกิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวที โดยในวันนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วย ความสุขและสนุก ความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน หลายจุมโรงเรียนมีการจับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนและร่วมชิมและชมของดีซึ่งกันและกัน เด็กๆหลายคนสนุกกับหลากกิจกรรมที่ตนเองไม่เคยเห็น เช่น ซุ้มปั่นฝ้ายใช้เวลาว่างให้เป็น ซุ้มนำอัดลมภัยอร่อยปากลำบากกาย เป็นต้น

Comment #1
แมว
Posted @May,25 2009 17.15 ip : 124...24

+) ดี ม า ก เ ล ย น ะ ค รั บ
ก็ ข อ ใ ห้ ทำ แ บ บ  นี้ต ล อ ด  ไ ป น ะ ค รั บ

Comment #2
เทพ
Posted @May,25 2009 17.20 ip : 124...24

:p
ก็ ไ ม่ รู้ จ ะ เ ขี ย น อ ะ  ไ ร น ะ ค รั บ ข อ ใ ห้ รั ก ษ์ ค ว า ม ส ะ อ า ด  ต ล อ ด ไ ป

Comment #3
ชมพูนุท จุมพิศ
Posted @February,04 2010 10.11 ip : 119...250

ตั้งแต่เมื่อไหร่

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

«  เม.ย. 2557  »
อาพฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
query time 2.405 ms.
request time 38.149 ms.