สถานที่ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวชุมชน บ้านลำขนุน

by HSMI_Ae @May,01 2017 16.45 ( IP : 113...180 ) | Tags : สถานที่ท่องเที่ยว
 • photo , 584x438 pixel , 112,092 bytes.
 • photo , 584x779 pixel , 149,502 bytes.
 • photo , 584x438 pixel , 111,081 bytes.
 • photo , 584x438 pixel , 108,167 bytes.

ท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงาน สืบสานภูมิปัญญา นาชุมเห็ด

ประวัติความเป็นมาของชุมชน(อย่างย่อ)
ชุมชนบ้านลำขนุน ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็นชุมชนวิถีเกษตรริมป่าต้นน้ำริมเทือกเขาบรรทัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ สายน้ำ มีคลองหลายสายด้วยกัน ชุมชนบริเวณนี้ชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานประมาณปี พ.ศ. 2470 โดยบ้านลำขนุนเดิมเป็นกลุ่มบ้านหนึ่งในหมู่ที่ 4 บ้านลำพิกุล ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและเพื่อสะดวกในการปกครองจึงมีการแยกเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2527 สำหรับชื่อลำขนุน มาจากมีต้นขนุนปานต้นใหญ่อยู่ริมลำคลองในชุมชน ชาวบ้านจึงเรียกคลองลำขนุน และใช้เป็นชื่อหมู่บ้านว่าเป็นลำขนุนจนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นของชุมชน
บ้านลำขนุนมีความโดดเด่นในการพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศทั้งการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสมที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนวิถีเกษตรทั้งการปลูกพืชผักผสมผสาน การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และการมีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เตาถ่านนาชุมเห็ด พลังงานทดแทนจากก๊าชชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่ตั้งทั้งภูผาหมอก น้ำตกสายรุ้ง คลองลำขนุน คลองลำพิกุล เป็นต้น รวมถึงความพร้อมของที่พักโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานรับรองของกรมการท่องเที่ยว ต้นทุนของชุมชนเหล่านี้นำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน

 • กิจกรรมเรียนรู้ศึกษาดูงาน มีผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนบ้านลำขนุนมีความโดดเด่นในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ศึกษาดูงานด้านพลังงานชุมชน รับรางวัลระดับประเทศและด้านไร่นาสวนผสมและระดับเขตภาคใต้

  • ฐานเรียนรู้พลังงานประกอบด้วย
  • ฐานย่อยเรียนรู้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เป็นการพัฒนาเตาเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งเตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเศรษฐกิจ เตาชีวมวล เตาฟืนนาชุมเห็ด
  • ฐานย่อยเรียนรู้ระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ที่นำมูลสัตว์ที่ก่อมลภาวะทางมลพิษมาสู่การหมักเป็นแก๊ส ลดการใช้แก๊สหุงต้ม ลดรายจ่ายในครัวเรือน
  • ฐานเรียนรู้ไฟฟ้าพลังงานน้ำชุมชนขนาดเล็ก ที่บริหารจัดการโดยสหกรณ์ชุมชน
  • ฐานเรียนรู้พลังงานอบแสงอาทิตย์ได้แก่ โรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์
  • ฐานเรียนรู้ไร่นาสวนผสม โดยมีพื้นที่เรียนรู้เป็นสวนของผู้ใหญ่หนูอิ่ม ปานนิล ที่ทำกิจกรรมการเกษตรผสมผสานทั้งการปลูกพืช การทำประมง การทำปศุสัตว์ มีการแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ปลูกที่หลากหลายทั้งพืชปาล์ม ยางพารา ปลูกผลไม้ มะนาว ข้าว การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ เป็นต้น
  • ฐานเรียนรู้วัฒนธรรม ในชุมชนบ้านลำขนุนมีกิจกรรมเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาการแกะสลักรูปหนังตะลุง คณะมโนราธวัชชัยที่มีการสอนเด็กในชุมชนในวันเสาร์-อาทิตย์ และโนราโกลน โนราล้อเลียนแห่งเดียวในจังหวัดตรัง
  • ค่าวิทยากรฐานไร่นาสวนผสม 1000 บาทต่อคณะ ค่าวิทยากรฐานพลังงานฐานย่อยละ 600 บาท
 • กิจกรรมเดินป่าชมภูผาหมอก**
  เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีเส้นทางการเดินขึ้นเทือกเขาบรรทัดระยะทาง 9 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และร่องรอยประวัติศาสตร์ค่ายคอมมิวนิสต์ในอดีต สำหรับป่าแบ่งได้เป็นป่า 3 ชั้น

  • ชั้นแรก เป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้หลุมพอ สะตอ กระท้อนป่า ไม้เคียน ไม้แดง เป็นต้น ป่าในชั้นนี้ชาวบ้านได้เข้าไปใช้ประโยชน์หาของป่า ทั้งสะตอ น้ำผึ้งผลไม้ป่า
  • ชั้นที่สอง จะเป็นป่าเฟิร์นมีไม้ขึ้นบ้างแต่ขนาดเล็กกว่าชั้นแรกตามต้นไม้จะมีเฟิร์นเกาะอยู่ สภาพอากาศมีความชื้น ในชั้นนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของป่าต้นน้ำ
  • ชั้นที่สาม เป็นชั้นไม้แคระซึ่งเป็นพวกต้นเสม็ดชุน หวายนั่ง ยักษ์ บัวแฉก ดอกไม้หลากสีสันทั้งสีขาว ม่วง แดง จุดเด่นของป่าชั้นที่สาม คือ จุดชมวิวภูผาหมอก หมอกปกคลุมตลอดวัน สภาพอากาศจึงมีความหนาวเย็นโดยเฉพาะใกล้รุ่งจนถึงเช้า  นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชแล้ว ยังมีพันธุ์สัตว์ป่าอีกหลายชนิด อาทิ สมเสร็จ เลียงผา ลิง นก เป็นต้น โดยยอดภูเขาในระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ในวันที่ทัศนวิสัยดีสามารถเห็นทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินขึ้นภูผาหมอกคือ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน สำหรับช่วงเดือนอื่นๆต้องดูตามสภาพอากาศ ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเดินป่าภูผาหมอกมี 12 คน
   (กิจกรรมการเดินป่าชมภูผาหมอกมีกติกาสำหรับนักท่องเที่ยวในการห้ามนำต้นไม้ และของป่าอื่นๆลงมา)
 • กิจกรรมพายเรือคายัคชมคลอง 5 สาย
  เป็นกิจกรรมพายเรือคายัคล่องไปตามลำคลองลำพิกุลเป็นลำคลองสายหลัก และจะมีคลองมาบรรจบทั้งคลองลำขนุน น้ำตกสายรุ้ง คลองลำโท่ คลองลำปินะ ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร สัมผัสสายน้ำใส ธรรมชาติสวนยางพารา สลับสวนผลไม้ตลอดสองข้างคลองปัจจุบันมีทีมพายเรือ 10 คน และมีเรือ 10 ลำ(ค่าเรือคายัคลำละ 200 บาท)

 • สถานที่ศึกษาดูงานของชุมชน

  • ฐานเรียนรู้ไร่นาสวนผสม
  • ฐานเรียนรู้ด้านพลังงาน
  • ฐานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมโนราห์

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง
  - น้ำตกสายรุ้ง
  - น้ำตกกะช่อง

สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่พัก
ชุมชนบ้านลำขนุนมีที่พักโฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 4 หลัง ค่าที่พักคืนละ 120 บาท/คน

อาหาร/เครื่องดื่ม
* ไข่ลูกเขย ไข่ลูกสะใภ้
* แกงไก่บ้านใส่หยวกกล้วย
* แกงเลียง
* ยำผักกูด
* ผัดผักเหรียง
(อาหารเช้ามื้อละ 80 บาท/คน อาหารมื้อเที่ยง 120 บาท/คนอาหารมื้อเย็น 120 บาท/คน) 

ของฝากของที่ระลึกของชุมชน
- น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
- น้ำมันเหลือง
- กล้วยฉาบสมุนไพร
- น้ำผึ้ง(ตามฤดูกาล)

การเดินทางไปชุมชน (จากตัวเมือง)…………………………………………………………

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงาน สืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด
ประธาน/ผู้ประสาน  ผู้ใหญ่หนูอิ่ม ปานนิล  โทรศัพท์ 085-4781044
ที่อยู่