สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ประกาศหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วิชาหลัก

 1. 148-601 ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Research Methodology) 3 (3-0-6) ตอน 01
 2. 148-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (Statistics for Decision Making in Health System Research) 2 (1-3-2) ตอน 01
 3. 148-603 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Determinants of Health) 2 (2-0-4) ตอน 01
 4. 148-691 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 1 (Seminar in Health System Management 1) 1 (0-2-1) ตอน 01

**วิทยานิพนธ์ ** สำหรับแผน ก1
148-781 วิทยานิพนธ์  ตอน 01-ดร.ซอฟียะห์ นิมะ

สำหรับแผน ก2
1. 148-782 วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษารหัส 56-58
ตอน 01 ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ
ตอน 02 ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
ตอน 03 ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร
ตอน 04 รศ.ดร.จีรเนาว์  ทัศศรี
ตอน 05 ดร.เพ็ญ  สุขมาก
ตอน 06 ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา
ตอน 07 ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี
ตอน 08 ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์
ตอน 09 นพ.สุวัฒน์  วิริยะพงษ์สุกิจ
ตอน 10 ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล

 1. 597-782 วิทยานิพนธ์  สำหรับนักศึกษารหัส 54-55
  ตอน 01 ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ
  ตอน 02 ผศ.ดร.สุกัญญา  โลจนาภิวัฒน์
  ตอน 03 รศ.ดร.จีรเนาว์  ทัศศรี
  ตอน 04 ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี
  ตอน 05 ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี
  ตอน 06 นพ.สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ
  ตอน 07 นพ.สุวัฒน์  วิริยะพงษ์สุกิจ
  ตอน 08 ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง