สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

ป.โท รุ่นที่ 1

ประชุมวิชาการ "การจัดการงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบายด้านสุขภาพ" - รวมเอกสาร !!!

รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมวิชาการ "การจัดการงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบายด้านสุขภาพ" จัดโดย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2553

 • ระบบสุขภาพและความต้องการงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย โดย ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint , PDF

 • Research Mapping สำหรับการตั้งโจทย์วิจัย และ Foresight study โดย ดร.สุชาติ อุดมโสภกิจ นักวิจัยนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน.

  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 • กระบวนการ Research Mapping และการตั้งโจทย์วิจัยระบบสุขภาพ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint , PDF

 • การจัดการงานวิจัยระดับพื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ดาวน์โหลด Microsoft word , PDF

 • กรอบแนวคิดในงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบายและการออกแบบงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย โดย ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี สำนักงานพัฒนาแโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint , PDF

 • ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย โดย ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี สำนักงานพัฒนาแโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint , PDF

 • การพัฒนาเครื่องมือเชิงปริมาณที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย โดย ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint

 • "การพัฒนาเครื่องมือเชิงคุณภาพที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย" โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF , Powerpoint , ดาวน์โหลด Font สำหรับ Powerpoint จาก f0nt.com , สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบอื่น ๆ อีกหลายไฟล์

 • 23 ธันวาคม 2553

 • การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย Health system and policy research management โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบล ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • 24 ธันวาคม 2553

 • การเขียนรายงานการวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint , PDF new

 • ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ? โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF new

 • Review of current situation in health inequity in Thailand after achieving universal coverage โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • Health inequity in Thailand after achieving universal health coverage: What should we do next? โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • Contributions of health system research to health system performance assessment in Thailand โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • Lesson Learnt from the Estimate of Maternal Death in Thailand โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • Thailand’s system of accountability: Institutional mechanisms to support M&E โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • Instruction JHS โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

 • Guidelines WHO Bulletin โดย ดร.ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint new

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. ระบบสุขภาพและความต้องการงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย - ดาวน์โหลด
 2. ระบบสุขภาพและความต้องการงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย - pdf - ดาวน์โหลด
 3. กรอบแนวคิดในงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย - ดาวน์โหลด
 4. ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย - ดาวน์โหลด
 5. กระบวนการ Research Mapping - ดาวน์โหลด
 6. การวิจัยระดับพื้นที่ภาคใต้ - ดาวน์โหลด
 7. การจัดการงานวิจัยระดับพื้นที่ภาคใต้ - ดาวน์โหลด
 8. กรอบแนวคิดในงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย - ดาวน์โหลด
 9. ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย - ดาวน์โหลด
 10. Research Mapping และ Foresight study สําหรับการตังโจทย ์วิจย - ดาวน์โหลด
 11. กระบวนการ Research Mapping - ดาวน์โหลด
 12. การพัฒนาเครื่องมือเชิงปริมาณทีืใช้ในการเก็บข้อมูล - ดาวน์โหลด
 13. การพัฒนาเครื่องมือเชิงปริมาณทีืใช้ในการเก็บข้อมูล โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร - ดาวน์โหลด
 14. การพัฒนาเครื่องมือเชิงคุณภาพที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงระบบและเชิงนโยบาย" โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร - ppt - ดาวน์โหลด
 15. Health research management 23Dec2010 by Dr Phusit - ดาวน์โหลด
 16. Intro UC benefit package 24 Dec 2010 by Dr Phusit - ดาวน์โหลด
 17. LT Presentation_Kumaree & PP 21 Dec 2010 by Dr Phusit - ดาวน์โหลด
 18. Present Community Health Fund 28 Oct 09 by Dr Phusit - ดาวน์โหลด
 19. Published_article_PSU_Phusit_24Dec2010.ppt - ดาวน์โหลด
 20. Published_article_PSU_Phusit_24Dec2010.pdf - ดาวน์โหลด
 21. BIA paper_Phusit.pdf - ดาวน์โหลด
 22. Review of current situation in health inequity in Thailand after achieving universal coverage - ดาวน์โหลด
 23. Health inequity in Thailand after achieving universal health coverage: What should we do next? - ดาวน์โหลด
 24. Contributions of health system research to health system performance assessment in Thailand - ดาวน์โหลด
 25. Lesson Learnt from the Estimate of Maternal Death in Thailand - ดาวน์โหลด
 26. Thailand’s system of accountability: Institutional mechanisms to support M&E - ดาวน์โหลด
 27. Instruction JHS - ดาวน์โหลด
 28. Guidelines WHO Bulletin - ดาวน์โหลด
Comment #1
Posted @December,21 2010 15.32 ip : 192...165

Thank you :D

Comment #2
Posted @December,21 2010 16.33 ip : 61...176

ค่อย ๆ ทยอยใส่ให้ทีละไฟล์นะครับ บางไฟล์ก็ หย่าย มาก ๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง