บริการเช่าห้องประชุม

อัตราค่าเช่าห้องประชุม
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC)

กรณีหน่วยงานภายนอก และโครงการต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันฯ
1. ห้อง 1401 คิดอัตราห้องประชุม 5,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 30-40 คน
2. ห้อง 1402 คิดอัตราห้องประชุม 8,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 80-120 คน
3. ห้อง 1405 คิดอัตราห้องประชุม 3,000 บาท/วัน  รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 15-20 คน

กรณีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คิดอัตราเฉพาะค่าไฟฟ้า)
1. ห้อง 1401 คิดอัตราห้องประชุม 3,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 30-40 คน
2. ห้อง 1402 คิดอัตราห้องประชุม 4,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 80-120 คน
3. ห้อง 1405 คิดอัตราห้องประชุม 2,000 บาท/วัน  ผู้เข้าร่วมประชุม 15-20 คน

โทรจองห้องประชุม 074-282904,  074-282900, 084-0581724

ห้องประชุม 1401

ห้องประชุม 1402

ห้องประชุม 1405