ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา โดยหมดเขตรับสมัครในวันที่ 20 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. นายพุทธิชัย นิลเพ็ชร์
2. น.ส.อิสรา มิตรช่วยรอด
3. น.ส.สูไฮลา สาและ
4. น.ส.อรปวีณ์ กูลศิริศรีตระกูล
5. น.ส.จริยา แซ่ผล
6. น.ส.ฟูรอยดา มูลทรัพย์
7. นายคมสัน เตโชอภิวัฒนกุล
8. น.ส.วิลาวรรณ หวันแล
9. นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรุ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ทั้งนี้ สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  หากในกรณีที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งแรก เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ  ณ  วันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2560