Goals

เป้าหมายของสถานวิจัย

1) เป็นสถานวิจัยที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เครื่องมือ และงานวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2) เป็นสถานวิจัยที่เผยแพร่งานวิจัย ผลงานวิชาการ และชุดความรู้จากงานวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแก่สังคมในวงกว้าง
3) เป็นสถานวิจัยที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการดำเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
4) เป็นสถานวิจัยที่นำงานวิจัยและงานวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
5) เป็นสถานวิจัยที่ให้บริการข้อมูลวิชาการทางด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแก่ประชาชนรวมทั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ