Vision

วิสัยทัศน์   สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็นสถานวิจัยซึ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ และงานวิจัย โดยงานวิจัยจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (Area-based) ซึ่งมุ่งให้เกิดองค์ความรู้เพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้
  1) การพัฒนาระเบียบวิธี ขั้นตอนกระบวนการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
  2) รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเร่งด่วน (Rapid HIA) กรณี โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา
  3) การกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Public scoping) กรณี โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา
  4) รูปแบบของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการประเมินธรรมนูญสุขภาพตำบล
  5) รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้
  6) การพัฒนารูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
  7) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวที ค 1 ค 2 ค 3 กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา
 2. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสร้างการเรียนรู้ในชุมชน (Community-based) ซึ่งมุ่งให้เกิดองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่นำไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน ดังนี้
  1) รูปแบบการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาโรงแยกก๊าซ ไทย มาเลเซีย
  2) รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวล
  3) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่
  4) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดตรัง
  5) การพัฒนา Guide line การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน
  6) การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีศึกษา กองทุนท้องถิ่นสังกัด สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 3. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีนโยบาย แผนงาน โครงการระดับชาติ (Issue-based) มุ่งให้เกิดองค์ความรู้ และข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบาย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยใช้เทคนิคการประเมินต้นทุน ผลได้ (Cost benefit analysis) กรณีนโยบายการทำเหมืองแร่ของประเทศไทย