เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 61

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum)

เรื่อง “HIA กับการจัดการขยะเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน”

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 61