ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ของสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ


ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI

 1. Dudsadee Muenhor, Hyo-Bang Moon, Sunggyu Lee & Emma Goosey “ Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in floor and road dust from a manual e-waste dismantling facility and adjacent communities in Thailand.”
 2. Dudsadee Muenhor, Hyo-Bang Moon, Sunggyu Lee & Emma Goosey “Organophosphorus flame retardants (PERs) and phthalates in floor and road dust from a manual e-waste dismantling facility and adjacent communities in Thailand.”
 3. Dudsadee Muenhor & Stuart Harrad. “Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in car and house dust from Thailand: Implication for human exposure.”
 4. Aye Myat Myat Win, Sang-arun Isaramalai and Phen Sukmag. “Policy Literacy and Barriers Impact on Accessibility to Health Care Services under Social Security Scheme among Myanmar Migrant Workers in Thailand”.

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

 1. Prawit Kunnikom, Umaporn Muneenam, Phen Sukmag. “Application of Health Impact Assessment in Development of Sustainable Community-Based Tourism
  Strategies, Krabi Province, Thailand”.

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI

 1. กำพล เศรษฐสุข*,พงค์เทพ สุธีรวุฒิ** “ รูปแบบการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อประเมินธรรมนูญสุขภาพตำบล กรณีศึกษา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”
 2. ประวิช ขุนนิคม*.เพ็ญ สุขมาก** “การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่”
 3. พิจาริน สมบูรณกุล, เพ็ญ สุขมาก. “ผลของกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการสมวัยในโรงเรียนต่อพฤติกรรมการจัดอาหารให้เด็กวัยเรียนของผู้ปกครอง ตำบลควนรู จังหวัดสงขลา”

ผลงานที่พิมพ์ในงานประชุมวิชาการ (Proceeding)

 1. จินดา สวัสดิ์ทวี. “การนำกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สู่การกระจายรายได้
  และระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
  จ.พังงา”
 2. จตุรงค์ คงแก้ว และวิโรจน์ ภู่ต้อง. “การประเมินผลกระทบทางสุขภาวะในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพึ่งตนเอง กรณีศึกษา คลองลัดโนด ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง”.
 3. อภิรมย์ พรหมจรรยา. “การใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการแสวงหาทุนทาง
  สังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวควน ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต”