การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนอผลการดูงานในพื้นที่ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ,

ดร.วิสาข์  สุวรรณไพบูลย์, ดร.เพ็ญ  สุขมาก, นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (เช่า) ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

  • การผลักดันสู่การตัดสินใจ (Decision making)
  • การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

(บ่าย)  โดย ดร.เพ็ญ  สุขมาก
บรรยายในหัวข้อเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community health impact assessment; CHIA )
นำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาการประเมินผลกระทบโดยชุมชน
1) กรณีการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดตรังและกระบี่
2) กรณีการจัดการขยะเทศบาลตำบลพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
3) กรณีการประเมินยุทธศาสตร์อาหาร จ.สงขลา