การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

โดย ดร.วิสาข์  สุวรรณไพบูลย์, ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ, ดร.เพ็ญ  สุขมาก (เช้า)

ลงพื้นที่ชุมชนอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (บ่าย)