การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบและกลไกการทำงาน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับภาค ภาคใต้ วันที่  24 – 25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบและกลไกการทำงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับภาค ภาคใต้
วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบและกลไกการทำงาน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับภาค ภาคใต้ วันเสาร์และอาทิตย์ที่  24 – 25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับภาค ภาคใต้ และพัฒนาแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยกลไกการทำงานของคณะทำงานชุดต่างๆ

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.45 น.

10.45 – 12.30 น.

แนวคิดและมุมมองใหม่ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการสุขภาพ

ทบทวนแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2558-2560 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาคภาคใต้ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สจรส.ม.อ. (HIA-RC)

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น.

 

15.00 – 17.30 น.

นำเสนอโครงการ/พื้นที่ปฏิบัติการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก HIA-RC และพร้อมที่จะนำกระบวนการเรียนรู้ด้าน HIA ไปใช้ในพื้นที่
ออกแบบและวางแผนการทำงานของกลไกคณะทำงานด้านต่างๆ

  • กลไกคณะทำงานวิชาการ (Hub วิชาการทั้ง 3 กลุ่ม : ใต้บน ใต้กลาง ใต้ล่าง)
  • กลไกคณะทำงานด้านการสื่อสารสาธารณะ
  • กลไกคณะทำงานในพื้นที่ปฏิบัติการ
  • กลไกการพัฒนาแผนพัฒนาภาคใต้ (พลังงาน อาหาร ท่องเที่ยว การจัดการน้ำ ฯลฯ)
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
09.00 – 09.30 น. เตรียมความพร้อม ทบทวนวันวาน
09.30 – 10.30 น. นำเสนอแผนปฏิบัติการของแต่ละกลไก โดย ผู้แทนกลไก
10.30 – 11.30 น. แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงแต่ละกลไก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สรุปและตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ภาคใต้