การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 30 ม.ค. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 30 ม.ค. 2561
หัวข้อ Workshop
วิทยากร : ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
– พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
– แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่าง ๆ ของการประเมินผลกระทบ
– การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ

วิทยากร : ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– การประเมินความเสี่ยง ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

วิทยากร : ดร.ภญ.พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

วิทยากร : ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกประชุม HIA Intensive Workshop