ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA RC)
สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพรอบที่ 2
ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565


ใบประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม(PDF)
หนังสือขออนุมัติโครงการ
กำหนดการ(PDF)
แบบฟอร์มลงทะเบียน
ลิงค์ลงทะเบียนแบบออนไลน์
ลิงค์แนบหลักฐานลงทะเบียน