จัดประชุมห้องย่อย เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ งานวิชาการสาธารณสุขวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “The Third Public Health International Conference “Enhancing Public Health System Resilience in the Next Normal Era” วันที่ 30 มีนาคม 2565