ประชุมเครือข่ายนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับภาค ภาคใต้ วันที่ 29 มีนาคม 2565