ประชุมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับพื้นที่ วันที่ 27 มีนาคม 2565