การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบที่ 2)