ประชุมถอดบทเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิชาการ ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565