ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบเบื้องต้น ในองค์กรปกครองท้องถิ่นเป้าหมาย โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ระนอง ชุมพร) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565