เวทีทบทวนร่างรายงานและผลักดันสู่การตัดสินใจ ของขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการ ภูเก็ต sandbox วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565