พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย และผ่านระบบ Video Conference วันที่ 21 มกราคม 2565