การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำหรับเครือข่ายนักวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การทบทวนร่างรายงานและการผลักดันสู่การตัดสินใจ (Reviewing and Influencing)” วันที่ 17 มกราคม 2565